Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Michałowie
Menu góra
Strona startowa Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne do 130 tys. zł 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na wykonanie usługi pn.: „Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Michałów” - 2023, menu 124, artykuł 85 - BIP - Urząd Gminy Michałów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na wykonanie usługi pn.: „Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Michałów”

Michałów, dn.  10-02-2023 r

Znak sprawy: GKH.271.1.2023

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
na wykonanie usługi pn.:

„Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Michałów”.

 


Postępowanie w związku z art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy PZP jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz.U. z 2022r. poz. 1710) – wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 złotych.

 

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Michałów, Michałów 115, 28-411 Michałów

II. Określenie przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest załadunek, transport i przekazanie do utylizacji na składowisko odpadów niebezpiecznych wyrobów zawierających azbest tymczasowo składowanych na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych. Przewidywana ilość to 19 650 m2 ( 294,75 Mg) wyrobów zawierających azbest należących do osób fizycznych.
  Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości, z których należy dokonać odbioru odpadów azbestowych, przy czym Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania wykaz  i szacowane ilości mogą ulec zmianie z uwagi na fakt, że podstawą do ich określenia są wnioski składane przez właścicieli nieruchomości o udzielenie pomocy w usunięciu odpadów zawierających azbest, w których właściciele określili powierzchnię dachu wyrażoną w m2.       
  Przyjęto, że 1m2 płyty azbestowo-cementowej waży 15 kg.
 1. Faktyczna waga usuniętych elementów zawierających azbest zostanie potwierdzona przez Wykonawcę, na podstawie ważenia ich w miejscu unieszkodliwienia odpadów tj. na składowisku odpadów niebezpiecznych.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny odebrania wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace. Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 11.09.2023 r.
 3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty przekazania odpadów na składowisko, potwierdzające ilość odebranych odpadów (w m2 oraz Mg) oraz wystawi oświadczenie, że prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane prawidłowo, z zachowaniem właściwych przepisów sanitarnych i technicznych, a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów i pyłu azbestowego.
 4. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwo nieszczęśliwych wypadków, dot. pracowników i osób trzecich powstałe
  w związku z prowadzonymi robotami.

 

III. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 11.09.2023 r

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna zawierać:

  1. wypełniony Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
  2. parafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
  3. załączoną kopię dokumentów – obowiązujących do końca wykonania zamówienia:
   a) zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru, transportu
   i utylizacji odpadów zawierających azbest zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r (Dz.U. z 2022 r. poz. 699)
  4. b) kopię umowy ze składowiskiem prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub oświadczenie o gotowości przyjęcia odpadów azbestowych przez składowisko.

Oferta wraz z załącznikami oraz  dokumentami powinna być złożona
w zamkniętej kopercie z dopiskiem Oferta na realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Michałów”.

Dokumenty załączone do oferty powinny mieć formę oryginału  bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.   

Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

- poczty,

- kuriera,

-dostarczona osobiście na adres Urzędu Gminy w Michałowie: 28-411 Michałów 115,

- e-mail: michalow@op.pl

Termin składania ofert:  do dnia 17-02-2023 r godz. 10.30


VI. Kryterium oceny ofert

 1. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto.
 2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania dotyczące wykonania zamówienia publicznego (zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestu) musi być podana w polskich złotych cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług (VAT), do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wyłącznie koszty związane
  z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
 5. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

 

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów  za pośrednictwem  strony internetowej znajdującej  się pod adresem: www.michalow.pl

Dodatkowych informacji udziela p. Dorota Purtak pod numerem telefonu
(41) 35 65 243

VIII. Dodatkowe informacje

 1. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Michałów, którą reprezentuje Wójt Gminy Michałów, Michałów 115, 28-411 Michałów tel. (41) 35 65 243, adres e-mail:michalow@op.pl;
 • inspektorem danych osobowych w Gmina Michałów jest kontakt: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Michałów” prowadzonym w trybie zapytania o cenę;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia    niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

 

Uwagi końcowe:
Gmina Michałów przystąpi do realizacji zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Michałów po uzyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Kielcach, zatem zastrzega, że unieważni postępowanie, jeżeli środki, które zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną jej przyznane.

 

 1. Załączniki

- wzór formularza ofertowego

- projekt umowy

 

Pliki do pobrania:

- wzór formularza ofertowego

-  projekt umowy

 

 

 

 

 

 

Metryka

sporządzono
2023-02-10 przez Dorota Purtak
udostępniono
2023-02-10 08:34 przez Panek Marcin
zmodyfikowano
2023-02-10 08:40 przez Panek Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
53
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.