Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Michałowie
Menu góra
Strona startowa Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne do 130 tys. zł 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZAPYTANIE OFERTOWE - Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałów - 2023, menu 124, artykuł 216 - BIP - Urząd Gminy Michałów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

ZAPYTANIE OFERTOWE - Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałów

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Postępowanie w związku z art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy PZP, którego wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 złotych, jest prowadzone bez zastosowania ustawy

z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych

(test jednolity Dz.U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm.)

 

na zadanie pn.:

 

„Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałów”

 

 

I. Zamawiający:

GMINA MICHAŁÓW

28-411 MICHAŁÓW 115

tel. (41) 35 65 243; fax. (41) 35 65 244

michalow@op.pl; www.michalow.pl

NIP 662-176-33-06; REGON 291010317

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

·        Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ulicznego dróg powiatowych i gminnych w miejscowościach Pawłowice, Michałów i Tur Dolny o długości ok 6,1 km.

 

·        Zakres robót stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia został dokładnie określony                          w programie funkcjonalno-użytkowym, który stanowi podstawę do wykonania prac projektowych, stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 

·        Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz do zawarcia w cenie oferty wszystkich niezbędnych kosztów do prawidłowego zrealizowania zamówienia, zgodnie z technologią robót określoną Polską Normą oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót.

 

III. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

IV. Oferty częściowe, wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

V. Wadium:

    Nie dotyczy

 

VI. Zapytania w przedmiocie zamówienia.

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Jarosław Szałapski pod tel. (41) 35 65 243 wew. 42 w godzinach pracy urzędu

 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta powinna być:

·        opatrzona pieczątką firmową,

·        posiadać datę sporządzenia,

·        zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

·        podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

·        Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

·        Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

·     Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

·        Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób umożliwiający odczytanie błędnego tekstu (przekreślone), parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

 

 

VIII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

·        Oferta zgodna z załączonym drukiem „Oferty” – załącznik nr 1 do SIWZ.

·        parafowany projekt umowy.

·        druk doświadczenia zawodowego – wykaz robót.

·        druk doświadczenia zawodowego – wykaz osób

Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że:

o   wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykaże, że wykonał należycie co najmniej jedną robotę związaną z opracowaniem dokumentacji projektowej sieci oświetlenia ulicznego o długości co najmniej 2 km. 

o   dysponują osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia w szczególności pełniącą funkcję: projektanta posiadającego uprawnienia w specjalności instalacyjnej z zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 2351, ze zmianami).

 

IX.  Sposób obliczenia ceny oferty

1        Ceny należy podawać w ZŁOTYCH POLSKICH (podawanie ceny w innych walutach, lub     w inny sposób może spowodować odrzucenie oferty) i powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz ewentualne bonifikaty.

2.       Cena oferty musi być podana jako: cena netto, podatek VAT, cena brutto.

3.  Cena ryczałtowa będzie traktowana jako cena ostateczna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.

4.  Ceny nie będą podlegały rewaloryzacji za względu na inflację.

5.  Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej                               z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym spowoduje odrzucenie oferty.

 

X. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

   - faksem na nr: (41) 35 65 244,

   - poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:

 Urzędu Gminy w Michałowie, Michałów 115, 28-411 Michałów.

wraz z załącznikami opisanymi w pkt. VIII niniejszego zapytania.

 

Termin składania ofert:  do dnia 25 sierpnia 2023r. do godz. 1530

 

1. Oferta złożone po terminie nie będzie rozpatrywana.

2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.michalow.pl

 

XI. Kryterium oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium: Cena – 100%

 

XII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.michalow.pl

 

XIV. Załączniki

·        wzór formularza ofertowego

·        wzór umowy

·        program funkcjonalno-użytkowy

·        druk doświadczenia zawodowego – wykaz robót

·        druk doświadczenia zawodowego – wykaz osób

 

Pliki do pobrania:

1)     Wzór formularza ofertowego

2)       Wzór umowy

3)        Program funkcjonalno-użytkowy

4)        Druk doświadczenia zawodowego – wykaz robót.

5)        Druk doświadczenia zawodowego – wykaz osób

 

Metryka

sporządzono
2023-08-17 przez Szałapski Jarosław
udostępniono
2023-08-17 22:25 przez Panek Marcin
zmodyfikowano
2023-08-17 22:28 przez Panek Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
219
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.