Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Michałowie
Menu góra
Strona startowa Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne do 130 tys. zł 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z projektem prac konserwatorskich zawierającym program gospodarki drzewostanem na terenie części zespołu dworskiego w miejscowości Góry - 2023, menu 124, artykuł 187 - BIP - Urząd Gminy Michałów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z projektem prac konserwatorskich zawierającym program gospodarki drzewostanem na terenie części zespołu dworskiego w miejscowości Góry

OC.4125.2.2023

 

  ZAPYTANIE OFERTOWE

„Opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z projektem prac konserwatorskich zawierającym program gospodarki drzewostanem na terenie części zespołu dworskiego w miejscowości Góry"

 

Zamawiający Gmina Michałów zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z projektem prac konserwatorskich zawierającym program gospodarki drzewostanem na terenie części zespołu dworskiego w miejscowości Góry. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest poza ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 130 000 zł ( art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy).

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym postępowaniu zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)

 

I. Zamawiający:

GMINA MICHAŁÓW, Michałów 115, 28—411 Michałów, woj. świętokrzyskie

Numer telefonu: (41) 3565243, Numer faksu: (41) 3565244

Adres e-mail: michalow@op.pl, strona internetowa: www.michalow.pl

NIP: 662-176-33-06

 

    II. Określenie przedmiotu zamówienia

                     1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z projektem prac konserwatorskich zawierającym program gospodarki drzewostanem na terenie części zespołu dworskiego w miejscowości Góry, stanowiącym aleję dojazdową do parku, który został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego pod nr 1055 A.

Aleję stanowi około 40 drzew.

Obiekt położony jest w zakresie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 221/2, obręb 0001 Góry, gm. Michałów, powiat pińczowski, woj. świętokrzyskie.

                     2. Zakres prac obejmował będzie:

1) Przygotowanie szczegółowego opisu drzew zawierający:

1/ numer inwentaryzowanego drzewa,

  2/ identyfikację gatunków i odmian drzew oraz krzewów w terenie (z podaniem nazwy łacińskiej i polskiej),

  3/ wykonanie pomiarów dendrologicznych tj. obmiarów obwodu pni drzew na wysokości 130 cm, wysokości drzewa, szerokości korony drzew oraz pomiarów wielkości powierzchni porastanej przez krzewy,

  4/ wykonanie oględzin drzew pod kątem stanu zdrowotnego, w celu:

a) wytypowania drzew obumarłych, zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub sąsiednim drzewom albo stanowiących wtórne źródło zakażenia chorobami lub szkodnikami do usunięcia,

b) wytypowania drzew, w koronach których niezbędne jest przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych, leczniczych ze wskazaniem zakresu prac,

c) wytypowanie drzew szczególnie cennych, wymagających szczególnej ochrony,

  5/ określenie dokładnego położenia drzew/krzewów oraz naniesienia ich na mapę,

 

  6/ sporządzenie odrębnego wykazu drzew wytypowanych do usunięcia wraz z odrębną mapą zasadniczą, gdzie kolorem czerwonym zaznaczone zostaną egzemplarze wskazane do wycięcia,

  7/ sporządzenie odrębnego wykazu drzew wytypowanych do przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych wraz z odrębną mapą zasadniczą, gdzie kolorem niebieskim zaznaczone zostaną te egzemplarze,

  8/ sporządzenie na nośniku pamięci przenośnej płyty CD lub pendrive USB dokumentacji fotograficznej drzew,

  9/ naniesienie wyników inwentaryzacji na mapę zasadniczą wykonaną w skali 1:500 z oznaczeniem numeru inwentaryzowanego drzewa.

 

2) Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne i konieczne uzgodnienia, opinie i decyzje dla opracowanej Inwentaryzacji i programu gospodarki drzewostanem.

 

3) Program gospodarki drzewostanem należy przygotować zgodnie z wytycznymi Generalnego Konserwatora Zabytków (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

 

4) Wykonawca pozyska we własnym zakresie wszystkie materiały potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym aktualną mapę zasadniczą w skali 1:500 — zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

 

5) Prace związane z opracowaniem inwentaryzacji wraz z projektem prac konserwatorskich zawierającym program gospodarki drzewostanem należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 81).

                      3. Inwentaryzacja wraz z projektem prac konserwatorskich zawierającym program gospodarki drzewostanem winna zostać sporządzona przez osobę/osoby posiadające kwalifikacje zgodnie z art. 37 b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840) oraz posiadające wymagane uprawnienia.

                      4. Inwentaryzacja wraz z projektem prac konserwatorskich zawierającym program gospodarki drzewostanem winna być wykonana zgodnie z zakresem przedmiotowym zadania, obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz zawierać wszystkie elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

                      5. Całość opracowania należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej w 3 egzemplarzach i w wersji elektronicznej 1 egzemplarz.

                      6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu całość opracowania wraz z oświadczeniem o kompletności oraz zgodności z umową, obowiązującymi przepisami i normami, stanowiącymi integralną część.

                      7. Opracowanie musi obejmować kompleks czynności i kosztów z nimi związanych, łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje. Wykonawca zobowiązany jest do sygnalizowania problemów wynikających z realizacji zamówienia na każdym etapie oraz czynnie uczestniczyć w spotkaniach z nimi związanych a także w rozwiązywaniu tych problemów.

                      8. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

 

III. Termin realizacji zamówienia: Wykonawca obowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r.

 

IV. Sposób przygotowywania oferty:

a. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim.

b. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

c. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.

d. Niespełnienie kryteriów zawartych w Zapytaniu ofertowym oraz niezłożenie oferty w wymaganej formie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 

V. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają kwalifikacje zgodnie z art. 37b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840).

a. Wykonawca w dniu przekazania przedmiotu umowy złoży oświadczenie, że opracowanie będące przedmiotem niniejszej umowy jest wynikiem jego twórczości i jest wolne od wad prawnych, w tym nie narusza dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich, a ponadto oświadczy, że prawa do przedmiotowego dzieła nie są niczym ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

b. W ramach oferowanego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca przenosi na Zamawiającego pełne autorskie prawa majątkowe do opracowania stworzonego przez Wykonawcę i podległe mu osoby. Zamawiający nabywa prawo do korzystania z dzieła będącego przedmiotem zamówienia na polach eksploatacji określonych w art. 50 pkt 1-3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).

c. Nabyte prawa nieograniczone w czasie. Wykonawca zgadza się na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych, bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego. Zamawiający zobowiązuje się zachować osobiste prawa autorskie twórców. Z chwilą dokonania odbioru własność egzemplarzy, na których utrwalono opracowanie, przechodzi na Zamawiającego.

 

VI. Kryterium wyboru oferty:

Kryterium stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty: Cena 100 %

a. Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej zaoferowanej ceny brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia – zgodnie z przesłanym i wypełnionym formularzem ofertowym.

b. Cena zaoferowana przez Wykonawcę musi zawierać wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją zadania z uwzględnieniem wszelkich opłat i podatków.

 

VII. Miejsce i termin składania ofert:

a. Ofertę należy dostarczyć:

- w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczyć osobiście na adres: Urząd GminyMichałowie, Michałów 115, 28-411 Michałów;

- w formie elektronicznej i przesłać ją wraz z załącznikami (zeskanowane dokumenty w plikach pdf - dokumenty powinny być wcześniej wydrukowane, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy oraz opieczętowane lub też opatrzone ważnym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym) za pośrednictwem skrzynki podawczej na platformie ePUAP - /0qc3j16toi/SkrytkaESP

b. Koperta z ofertą powinna być opisana w następujący sposób: „Opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z projektem prac konserwatorskich zawierającym program gospodarki drzewostanem na terenie części zespołu dworskiego w miejscowości Góry. Nie otwierać przed 28.06.2023r., godz. 1200.”

c. Termin doręczenia oferty upływa w dniu 28.06.2023 r. do godz. 1200.

d. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

e. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

f. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści przedmiotu zamówienia.

 

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

a. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o miejscu i terminie podpisania umowy.

b. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

c. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Henryka Gietka-Bębenek, tel. 691491993, email: sekretarz@michalow.pl

d. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.

 

IX. Obowiązek informacyjny wynikający z RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Michałów, Michałów 115, 28-411 Michałów, tel. 41 35 65 243, e-mail: ado@michalow.pl.

b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję na adres Administratora podany w pkt 1 lit. a;

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z projektem prac konserwatorskich zawierającym program gospodarki drzewostanem na terenie części zespołu dworskiego w miejscowości Góry prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu ustawę z dnia o dostępie do informacji publicznej oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów szczególnych,

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji współpracy z Zamawiającym, jak również po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa, a w pozostałym zakresie przy uwzględnieniu 3-letniego okresu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej liczonego od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne oraz 5-letniego okresu przedawnienia przewidzianego przepisami podatkowymi, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, dane te będą przetwarzane, do ewentualnego odwołania zgody, a w  każdym razie przez okres wskazany w treści udzielonej zgody, a przy jego braku przez okres 1 roku po zakończeniu stosunku współpracy

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem koniecznym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

h) posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Załączniki:

Metryka

sporządzono
2023-06-20 przez Henryka Gietka-Bębenek
udostępniono
2023-06-20 22:47 przez Panek Marcin
zmodyfikowano
2023-06-20 23:11 przez Panek Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
105
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.