Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Michałowie
Menu góra
Strona startowa Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne do 130 tys. zł 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZAPYTANIE OFERTOWE - Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag pochodzących z działalności rolniczej prowadzonej na terenie Gminy Michałów - 2023, menu 124, artykuł 186 - BIP - Urząd Gminy Michałów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

ZAPYTANIE OFERTOWE - Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag pochodzących z działalności rolniczej prowadzonej na terenie Gminy Michałów

GKH.623.1.F.2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag pochodzących z działalności rolniczej prowadzonej na terenie Gminy Michałów”

Zamawiający Gmina Michałów zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania obejmującego odbiór, transport oraz poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej tj. odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Michałów, zgodnie z poniższą specyfikacją:

 1. Zamawiający:

  Gmina Michałów, Michałów 115, 28-411 Michałów
  nr tel. 41-356-52-43       
  Adres e-mail: michalow@op.pl, strona internetowa: michalow.pl        
  NIP: 662-176-33-06        

 2. Termin realizacji zamówienia:

  Planowany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 30.09.2023r

 3. Opis przedmiotu zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest odbiór oraz zagospodarowanie odpadów pochodzących
  z działalności rolniczej tj. odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, prowadzonej na terenie Gminy Michałów.

  Szacunkowa ilość odpadów wynosi 53,70 Mg, w tym: 
   odpady z folii rolniczych – 49,00 Mg

 siatka i sznurek do owijania balotów – 1,20 Mg

 opakowania po nawozach i typu Big Bag – 3,50 Mg

Rozliczenia będą dokonywane na podstawie rzeczywistej wagi i rodzaju odpadów zgodnie ze złożoną ofertą cenową.

Zamawiający zastrzega, że podane ilości mają charakter szacunkowy i służą przede wszystkim oszacowaniu kosztów realizacji usługi. Z tytułu konieczności odbioru ilości odpadów innej niż wskazana Wykonawca nie będzie rościć sobie prawa do dochodzenia z tego tytułu odszkodowania.

 

Zakres rzeczowy obejmuje:       
1) ważenie odbieranych odpadów folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag przy użyciu legalizowanej wagi,   

2) załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z ww. odpadów,     

3) transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag do miejsca odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów,           

4) rozładunek i przekazanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia.

Wykonawca zobowiązany jest:

1) spisać z każdą osobą dostarczającą odpady rolnicze, a następnie przekazać protokół Zamawiającemu. Protokół musi zawierać:
- imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady,

- adres gospodarstwa rolnego,

- datę odbioru odpadów,

- wagę odebranych odpadów, w rozbiciu na: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania    balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag,

- podpisy osoby dostarczającej odpady,

- pieczątkę Wykonawcy i podpis osoby odbierającej odpady.        
           
2) Prowadzić ilościową i jakościową  ewidencję odpadów określoną w art. 66 i 67 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. z 2022 r, poz. 699 ze zm.) z zastosowaniem aktualnych wzorów dokumentów. 

3) Do wykonania przedmiotu zamówienia  z uwzględnieniem wymogu obowiązującego
w tym zakresie prawa, do przekazania zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienie, 
a w szczególności Wykonawca będzie  zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu:

 1. a) wygenerowanych z systemu BDO i poświadczonych za zgodność z oryginałem kart przekazania odpadów do docelowej instalacji ( w statusie z potwierdzonym transportem), wraz z ich zbiorczym zestawieniem (w przypadku przejęcia odpadów z terenu gminy przez podmiot zajmujący się wyłącznie zbieraniem odpadów),
 2. b) wygenerowanych z systemu BDO i potwierdzonych za zgodność z oryginałem kart ewidencji odpadów potwierdzających ostateczne zagospodarowanie odpadów w procesie unieszkodliwienia lub odzysku, wraz z ich zbiorczym zestawieniem.

  4) Przedłożyć zamawiającemu (po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia) sprawozdania zawierającego: adres gospodarstwa rolnego, z którego zostały odebrane odpady oraz wagi odebranych odpadów w rozbiciu na: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

5) Po wykonaniu zadania do złożenia oświadczenia o prawidłowości wykonania prac
z zachowaniem właściwych przepisów w szczególności ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach       

6) Do wykonania min. 3 zdjęć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia i przesłanie ich
(e-mailem)  Zamawiającemu.

Wytyczne do realizacji umowy wpisane zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 

Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane otrzymane od Zamawiającego oraz od rolników dostarczających odpady.

 

Wszelkie działania lub czynności, które nie zostały uwzględnione powyżej, a wynikające
z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego
i kompletnego wykonania zadania, wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.

 

Po zakończeniu  przedmiotu zamówienia Zamawiający i Wykonawca podpiszą stosowny protokół potwierdzający należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wszelkich nieprawidłowości wynikających
z realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia na piśmie lub drogą elektroniczną przez Zamawiającego.

 

Zadanie będzie realizowane w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” i finansowane będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętej zamówieniem
 • Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia
 • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania przedmiotu zamówienia.
 • Zamawiający uzna warunki wymienione w pkt. 1-4 za spełnione jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o ich spełnianiu (załącznik nr 2 do zapytania)
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę  oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2022 r, poz. 835).

 

 1. Kryterium wyboru oferty:

Kryterium stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty: 100% najniższa cena

1) Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty pośrednie i bezpośrednie związane
z wykonaniem zamówienia.

2) Cena oferty winna być liczona w walucie polskiej – do dwóch miejsc po przecinku.

3) Zamawiający oceniać będzie jedynie oferty kompletne, spełniające wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferty nie spełniające tych warunków zostaną odrzucone.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

 • Oferta powinna być dostarczona w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy
  w Michałowie, 28-411 Michałów 115 do dnia 26.06.2023 r do godz. 12.00. Koperta z ofertą powinna być opisana w następujący sposób: ”Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach
  i typu Big Bag pochodzących z działalności rolniczej prowadzonej na terenie Gminy Michałów.
  Nie otwierać przed 26.06.2023 r godz. 12.15
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, zostaną zwrócone bez ich otwierania.
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 • Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści przedmiotu zamówienia.

 1. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.

  1) Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:
 2. Nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu,
  o których mowa w pkt. 5,
 3. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 4. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
 • Dopuszcza się możliwość unieważnienia postępowania przez Zamawiającego
  w każdej chwili i bez podania przyczyny. Z tego tytułu oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

  1) Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o miejscu i terminie podpisania umowy.
 • Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
 • Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.


 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
             
  Dorota Purtak, tel. 41-35- 65- 243, e-mail: purtak@michalow.pl   

 2. Obowiązek informacyjny wynikający z RODO:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Michałów, którą reprezentuje Wójt Gminy Michałów, Michałów 115, 28-411 Michałów tel. (41) 35 65 243, adres e-mail:michalow@op.pl;
 • inspektorem danych osobowych w Gmina Michałów jest kontakt: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag pochodzących z działalności rolniczej prowadzonej na terenie Gminy Michałów”

 • prowadzonym w trybie zapytania o cenę;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO ***;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Załączniki:

Metryka

sporządzono
2023-06-16 przez Dorota Purtak
udostępniono
2023-06-16 14:01 przez Panek Marcin
zmodyfikowano
2023-06-16 14:04 przez Panek Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
82
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.