Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Michałowie
Menu góra
Strona startowa Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne do 130 tys. zł 2024
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Szacowanie ceny dot. opracowania gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Michałów - 2024, menu 160, artykuł 426 - BIP - Urząd Gminy Michałów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2024

Szacowanie ceny dot. opracowania gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Michałów

Szacowanie ceny

dot. opracowania gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Michałów

 

Zamawiający:

Gmina Michałów
Michałów 115
28-411 Michałów

NIP 662-176-33-06; REGON 291010317

Podstawa udzielenia zamówienia.


1. Postępowanie w związku z art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy PZP, którego wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 złotych, jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie, przed upływem terminu do składania ofert, prawo do zmiany lub odwołania warunków zapytania.

 Opis przedmiotu zamówienia:

Opracowanie gminnego programu rewitalizacji, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, pełniącego rolę innego instrumentu terytorialnego na zasadach określonych wynikających ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 – 2027. 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia uzgodnień z wymaganymi instytucjami oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jako element warunkowy, uzależniony od uzgodnienia ze stosownymi organami), w przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Wykonawca sporządzi Prognozę oddziaływania na środowisko.

 Wykonawca po opracowaniu dokumenty zobowiązany jest do z udziału w prezentacji założeń i celów GPR 2030 oraz gotowego dokumentu na posiedzeniu właściwych komisji oraz podczas sesji Rady Gminy, współpracy przy przygotowaniu dokumentów do oceny przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, a w przypadku uwag przygotowanie korekty. Opracowywanie dokumentu nie może odbywać się całości zdalnie, Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w spotkaniach w Urzędzie Gminy oraz z mieszkańcami.

Analiza i diagnoza powinna obejmować swoim zakresem całą gminę Michałów i opierać się na możliwie najnowszych dostępnych danych. W przypadku braku jakichkolwiek danych w określonym temacie Wykonawca będzie zobowiązany do ich zebrania we własnym zakresie.

Zamawiający oczekuje opracowania GPR, który będzie gotowym załącznikiem do wniosków przy ubieganiu się o środki unijne.

 

Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie zadania oraz posiadać harmonogram realizacji zadania z wyszczególnionymi etapami realizacji oraz terminem opracowania dokumentu.

O   udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,  dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Oferent wykaże, że samodzielnie zrealizował co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu od podstaw gminnego programu rewitalizacji  w przeciągu ostatnich 3 lat.

 

Ocena złożonych ofert:

Ocenie będzie podlegać cena (najtańsza spośród złożonych ofert) oraz  spójność złożonego harmonogramu  i termin realizacji.

 

 Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty należy złożyć w formie pisemnej (dopuszcza się formę elektroniczną  e:mail) do dnia  11 czerwca 2024r. do godziny 10:00 do Sekretariatu Urzędu Gminy w Michałowie, Michałów115,  28-411 Michałów

tel.: 413565243, email leszczynska@michalow.pl

 

Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania

  1. Informacji na temat zapytania udziela Małgorzata Leszczyńska Stawiarz tel. 413565243
  2. Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i otrzymanie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do informowania o wynikach zapytania jedynie wybranego Oferenta.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podawania przyczyny.

Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

 

Wójt Gminy Michałów
Bogusław Kowalczyk

 

31 maj 2024 r

Metryka

sporządzono
2024-05-31 przez Małgorzata Leszczyńska-Stawiarz
udostępniono
2024-05-31 14:21 przez Panek Marcin
zmodyfikowano
2024-05-31 14:23 przez Panek Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
18
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.