Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Michałowie
Menu góra
Strona startowa Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne do 130 tys. zł 2024
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Michałów - 2024, menu 160, artykuł 324 - BIP - Urząd Gminy Michałów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2024

ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Michałów

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opracowanie  aktualizacji Projektu założeń do  planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe  dla Gminy Michałów

(zapytanie ofertowe o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych  – w oparciu   o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy   z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. ).

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Michałów

Michałów 115

28 – 411 Michałów

NIP: 662 176 33 06

Telefon: 41/65 65 243

Mail: michalow@op.pl

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie  aktualizacji Projektu założeń  do planu zaopatrzenia w ciepło,  energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Michałów  zgodnie   z art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( tj. Dz. U z 2022 r. poz. 1385 za późn. zmianami ).

Aktualizacja Projektu założeń powinna określać:

 1. Ocenę stanu aktualnego  i przewidywanych zmian  zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe,
 2. Przedsięwzięcia racjonalizujące  użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,
 3. Możliwość wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw  i energii z uwzględnieniem  energii elektrycznej  i ciepła wytwarzanych   w instalacjach odnawialnego   źródła energii, energii elektrycznej  i ciepła użytkowego  wytwarzanych w  kogeneracji  oraz zagospodarowanie ciepła  odpadowego z instalacji przemysłowej,
 4. Możliwość stosowania środków poprawy efektywności energetycznej  w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy  dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej,
 5. Zakres współpracy z innymi gminami.

 

III. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA W RAMACH ZAMÓWIENIA

 

 1. Przeprowadzenie w pełnym zakresie procesu formalno – prawnego, niezbędnego do uchwalenia przez Radę Gminy Michałów  aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla Gminy Michałów  zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne                                           ( tj. Dz. U z 2022 r. poz. 1385 za późn. zmianami ), które obejmuje:    
 2. Przeprowadzenie uzgodnień – potwierdzających pisemnie w zakresie możliwości współpracy  z innymi gminami  wynikającymi z projektu założeń,
 3. Uzyskanie pozytywnej opinii Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie koordynacji współpracy  z innymi gminami  oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa oraz dokonać uzgodnień z innymi instytucjami jeśli będzie to wymagane,
 4. Wyłożenie projektu aktualizacji założeń do publicznego wglądu na okres 21 dni       i powiadomienie o tym fakcie w sposób zwyczajowo przyjęty,
 5. Przyjmowanie wniosków, zastrzeżeń i uwag do projektu aktualizacji założeń  podczas wyłożenia projektu aktualizacji  założeń do publicznego wglądu,
 6. Sporządzenie wykazu oraz dokonanie analizy   wnoszonych do opracowania wniosków,  zastrzeżeń i uwag  zgłoszonych w czasie wyłożenia projektu  aktualizacji złożeń do publicznego wglądu  i dokonanie ewentualnych poprawek,
 7. Opracowanie dokumentów związanych ze strategiczna oceną oddziaływania dokumentu na środowisko ( SOOŚ):
 • Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia SOOŚ zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji   o środowisku i jego  ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  ( tj. Dz. U   z 2023 r. poz. 1094 ze zm.);
 • Prognozy oddziaływania dokumentu na środowisko zgodnie  z art.  51 ust. 2 ww. ustawy   wraz z gotowością do uzupełnienia dokumentu  po określeniu stopnia  szczegółowości prognozy  z organami opiniującymi;
 • Podsumowania w zakresie przeprowadzenia  strategicznej oceny oddziaływania  dokumentu na środowisko  o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy;
 1. Przygotowanie uzasadnienia do projektu uchwały Rady Gminy Michałów
 2. Prezentacje przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli opracowanej aktualizacji Projektu  założeń do planu  zaopatrzenia w ciepło,  energię elektryczna i paliwa gzowe  dla Gminy Michałów  na komisji oraz na sesji Rady Gminy.
 3. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotowego  opracowania   w następujących formach:
 4. Opracowanie tekstowe z kompletem map w wersji papierowej – 4 sztuki;
 5. Opracowanie tekstowe z kompletem map w wersji elektronicznej ( plik PDF oraz wersja edytowalna);
 6. Za wykonanie zmówienia uważa się sporządzenie opracowania  aktualizacji Projektu założeń zgodnie z pkt 2  i przeprowadzonym tokiem formalno – prawnym, sfinalizowanym uchwaleniem  przez Radę Gminy Michałów  aktualizacji Projektu złożeń  do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla Gminy Michałów zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( tj. Dz. u z 2022 r. poz. 1385 za późn. zmianami ).
 7. Materiałem wyjściowym do realizacji przedmiotowego opracowania jest „  Aktualizacja Projektu założeń  do planu zaopatrzenia w ciepło , energię elektryczna   i paliwa gazowe dla Gminy Michałów”  uchwalony Uchwałą Nr XXIV/184/2020   z dnia 25 września  2020 r.

 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca winien wykazać wykonanie co najmniej dwóch usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, polegających lub zawierających w swym zakresie  sporządzenie założeń lub aktualizację planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ( lub uzgodnieniem  z ustawowo określonymi organami  możliwości odstąpienia od przeprowadzonej oceny oddziaływani na środowisko) dla gminy o liczbie mieszkańców   nie mniejszej niż 4 tysiące, które zostały przyjęte Uchwałą Rady Miasta lub Rady Gminy.

Do oferty Wykonawca  jest zobowiązany dołączyć referencje potwierdzające  należyte wykonanie zamówienia.

 

V. TERIN REALIZACJI PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do dnia 31 sierpnia  2024 r.

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę;
 2. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania;
 3. Oferta w szczególności powinna być:

- opatrzona pieczątka firmową,

- posiadać  datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedziba oferenta, numer telefony, nr NIP, e-maila,

- podpisana przez Wykonawcę.

 

VII. MIEJSCE ORZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 1. Ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia należy złożyć osobiście bądź listownie w Urzędzie Gminy w Michałowie, Michałów 115, 28 – 411 Michałów. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu do dnia: 25 stycznia   2024 r. do godz. 15.30
 2. Na ofertę składać się powinny:
 • formularz ofertowy - wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
 • zestawienie wykonanych zamówień zgodnie z punktem IV,
 •  
 1. Oferta wraz z załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  Oferta na:  „Opracowanie aktualizacji  Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe  dla Gminy Michałów ”.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VIII. OCENA OFERTY

Zamawiający dokona  oceny ważnych ofert  na podstawie następujących kryteriów:

 • Cena – 100%

 

IX. INFORMACJA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.michalow.pl

 

X. Informacje dodatkowe:

Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podania przyczyny.  Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Istotne postawienia umowy zostały zawarte w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania

Osobą upoważnioną do kontaktu jest Renata Dąbek – Nocuń,  tel. 41 35 65 243 wew. 45. lub  Małgorzata Leszczyńska – Stawiarz  wew. 34.

 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Michałów, którą reprezentuje Wójt Gminy Michałów, Michałów 115, 28-411 Michałów tel. (41) 35 65 243, adres e-mail: michalow@op.pl;
 • inspektorem danych osobowych w Gmina Michałów jest kontakt: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „ Opracowanie aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Michałów ”  prowadzonym w trybie zapytania o cenę przez okres trwania umowy;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

− dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,

− w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 • Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia  prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;

- na podstawie art. 21 Rozporządzenia  prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.  

                                                                                        

Wójt Gminy

Bogusław  Kowalczyk

 

FORMULARZ OFERTY.pdf

UMOWA.pdf

Metryka

sporządzono
2024-01-17 przez Dąbek-Nocuń Renata
udostępniono
2024-01-17 13:34 przez Panek Marcin
zmodyfikowano
2024-01-17 13:37 przez Panek Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
33
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.