Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Michałowie
Menu góra
Strona startowa Wybory Wybory do Izb Rolniczych 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wybory do Rad Powiatowych (w tym do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej) - 2023, menu 151, artykuł 200 - BIP - Urząd Gminy Michałów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

Wybory do Rad Powiatowych (w tym do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej)

W dniu 24 września 2023 r. odbędą się wybory do Rad Powiatowych w tym do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

W związku z zarządzeniem wydanym przez Krajową Radę Izb Rolniczych dotyczącym wyborów do walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych oraz wyznaczeniem terminu wyborów na dzień 24 września 2023 roku Świętokrzyska Izba Rolnicza przystąpiła do przygotowań organizacyjnych.

Na stronie internetowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej www.sir-kielce.pl/index.php w zakładce “Wybory do Izb Rolniczych” publikowane są wszystkie niezbędne informacje dotyczące organizacji i przygotowań do tegorocznych wyborów do samorządu rolniczego.

Przypominamy, że członkiem Izby Rolniczej z mocy prawa, jest każda osoba fizyczna i prawna będąca podatnikiem podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym oraz podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze przepisy wyborcze. Zapraszamy do zapoznania się z nimi:

W każdej gminie przeprowadzeniem wyborów zajmować się będzie 5-osobowa Komisja Okręgowa. Poniżej przestawiamy zasady zgłaszania kandydatów do Komisji Okręgowych:

 1. Członek Komisji Okręgowej musi posiadać bierne i czynne prawo wyborcze w wyborach do wlanego zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej określone w ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r, (Dz. U. z 2022 r. poz. 183) oraz musi być płatnikiem podatku rolnego na obszarze okręgu wyborczego, którego zasięg terytorialny obejmuje obszar danej gminy. W skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach do rad powiatowej zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o izbach rolniczych.
 2. Kandydaci na członków Komisji Okręgowej mogą zgłaszać się do Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach z siedzibą w biurze Świętokrzyskiej Izby Rolniczej ul. Chopina 15/3, 25-356 Kielce lub do koordynatora ds. wyborów, tj. pracownika Urzędu Gminy w Michałowie, pok. 7, tel. 41 3565243 wew. 45 wraz z czytelnie wypełnionym zgłoszeniem zawierającym oświadczenie o byciu podatnikiem podatku rolnego i zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Najpóźniej w dniu 11 sierpnia 2023 r. Wojewódzka Komisja Wyborcza powoła pięcioosobowe składy Komisji Okręgowych. Jeżeli do Komisji Okręgowej zgłosi się więcej niż 5 kandydatów, Wojewódzka Komisji Okręgowa wyłoni członków w drodze losowania.

Wymagane dokumenty osób, które wyrażają zgodę na pracę w Komisji Okręgowej prosimy składać osobiście do dnia 20 lipca 2023 r. w godzinach pracy biura ŚIR lub nadać listownie w polskiej placówce pocztowej (decyduje data stempla pocztowego).
Każdy członek Komisji Okręgowej otrzyma łączną kwotę 110 zł netto jako zwrot poniesionych kosztów dojazdu związanych z udziałem w pracach Komisji.

Zasady zgłaszania kandydatury do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej:

 1. Członkowie Izby chcący kandydować do Rady Powiatowej winni czytelnie wypełnić następujące dokumenty i dostarczyć je Komisji Okręgowej:
  • druk zgłoszenia kandydata stanowiący załącznik nr 9 do uchwały nr 1/2023 KRIR z dnia 22 lutego 2023 r. lub w przypadku osoby prawnej druk zgłoszenia stanowiący załącznik nr 9a do ww. uchwały,
  • listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej, posiadających prawo wyborcze w okręgu wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenie, (załącznik nr 10 do ww. uchwały)
  • pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności karnej
  • dokument wystawiony przez władze osoby prawnej o ustanowieniu przedstawiciela tej osoby, zawierający nazwę i adres siedziby osoby prawnej oraz nazwę organu, który ustanowił przedstawiciela, a także imiona, nazwisko, adres zamieszkania, nr i serię dowodu osobistego oraz nr PESEL przedstawiciela jeżeli zgłoszenie kandydata dokonywane jest w imieniu osoby prawnej, wydany najpóźniej na 3 miesiące przed terminem wyznaczonym jako termin wyborów
  • zgoda kandydata oraz osoby zgłaszającej na przetwarzanie danych osobowych, której wzór określa załącznik nr 11 do ww. uchwały).

Czytelnie wypełnione dokumenty należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie najpóźniej do dnia 4 września 2023 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy w Michałowie do Komisji Okręgowej w celu zarejestrowania.

Zgłaszanie kandydatów w dodatkowym naborze odbywać się będzie najpóźniej do dnia 8 września 2023 r.

W sytuacji, gdy zgłoszenia kandydata nie spełnia warunków Komisja Okręgowa najpierw wzywa zgłaszającego do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 3 dni nie później jednak niż do upływu terminu określonego w § 12 ust. 2 uchwały nr 1/2023 KRIR z dnia 22 lutego 2023 r. Komisja odmawia pisemnie rejestracji kandydata, który nie spełnia warunków lub nie uzupełnił zgłoszenia w określonym terminie.

Dokumenty do zgłaszania kandydatury do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej:

Metryka

sporządzono
2023-07-12 przez Renata Dąbek-Nocuń
udostępniono
2023-07-12 08:04 przez Panek Marcin
zmodyfikowano
2023-07-12 08:05 przez Panek Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
73
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.