Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Michałowie
Menu góra
Strona startowa Wybory Wybory ławników Wybory ławników 2024 – 2027
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wybory ławników 2024 – 2027 - Wybory ławników 2024 – 2027, menu 149, artykuł 176 - BIP - Urząd Gminy Michałów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wybory ławników 2024 – 2027

Wybory ławników 2024 – 2027

UWAGA! WYBORY ŁAWNIKÓW !!!
URZĄD GMINY W MICHAŁOWIE INFORMUJE O WYBORACH NA ŁAWNIKÓW KADENCJI 2024-2027
TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW – 30 CZERWCA 2023 R.

Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2023 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2019. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2017 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca  2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693 ze zm.) Rada Gminy Michałów jesienią bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2024-2027.

W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach w sprawie dokonania przez Radę Gminy Michałów wyboru 1 ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Pińczowie informujemy, że do 30 czerwca 2023 r. można dokonywać zgłoszeń kandydatów na ławników.

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

            1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

            2)    jest nieskazitelnego charakteru;

            3)    ukończył 30 lat;

            4)    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

            5)    nie przekroczył 70 lat;

            6)    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

            7)    posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

 

Ławnikami nie mogą być:

            1)    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

            2)    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

            3)    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

            4)    adwokaci i aplikanci adwokaccy;

            5)    radcy prawni i aplikanci radcowscy;

            6)    duchowni;

            7)    żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

            8)    funkcjonariusze Służby Więziennej;

            9)    radni gminy, powiatu i województwa.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:

                  1)  prezesi właściwych sądów;

            2)  stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

                  3)  co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Procedurę wyboru ławników, szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia, określa ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych (rozdział 7) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca  2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Wzór karty zgłoszenia dostępny jest poniżej.


Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:

  • 2 aktualne zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;
  • informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego;
  • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

 

Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata na ławnika oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. Natomiast odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego  odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
Opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości lub które wpłynęły do Rady Gminy Michałów po upływie terminu tj. do 30 czerwca  2023 r. pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Kartę zgłoszenia wydaje oraz szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela Sekretariat Urzędu Gminy w Michałowie w godzinach pracy.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerami tel.: 41 356 52 43 lub 691491993.

Kartę zgłoszenia można pobrać także w formie edytowalnej ze stron internetowych:

      1)  Ministerstwa Sprawiedliwości, (http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/);

      2)  Link do strony znajduje się również na BIP Gminy, www.bip.michalow.pl

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Michałowie - w godzinach pracy Urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  30 czerwca 2023 r.

 

Wyboru ławnika Rada Gminy dokona w głosowaniu tajnym w terminie do końca października 2023 r.

Do dnia 31 października 2023 r. rady gmin przesyłają prezesom właściwych sądów listę wybranych ławników wraz z dokumentacją. 

Załączniki:

- Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
- Lista osób popierających zgłoszenie kandydata na ławnika

Metryka

sporządzono
2023-05-31 przez Henryka Gietka-Bębenek
udostępniono
2023-05-31 15:23 przez Panek Marcin
zmodyfikowano
2023-05-31 16:30 przez Panek Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
75
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.