Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Michałowie
Menu góra
Strona startowa Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne do 130 tys. zł - OSP 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zapytanie o cenę - 2023, menu 138, artykuł 128 - BIP - Urząd Gminy Michałów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

Zapytanie o cenę

Zapytanie o cenę

Zamawiający:

OSP Zagajówek
Zagajówek 37
28-411 Michałów

NIP 6621728043; REGON 292459539

Podstawa udzielenia zamówienia.
1. Zamówienie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843  z późn. zm.),

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.
    3. Zamawiający zastrzega sobie, przed upływem terminu do składania ofert, prawo do zmiany lub odwołania warunków zapytania.

 Opis przedmiotu zamówienia:

Zapytanie dotyczy inwestycji polegającej na poprawie  dostępności do infrastruktury rekreacyjno – turystycznej poprzez  zagospodarowanie terenu w miejscowości Zagajówek (plac zabaw). Zakres prac dotyczy  działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 56 w Zagajówku.

Zakres:

Dostawa i montaż zestawu zabawowego (zestaw zamkowy) o wymiarach 7,4 x 7,6m i wysokości 3,30m Zawierającego wieże z dachem (4 szt.), wieże bez dachu (2 szt.), pomost wiszący (1 szt.), pomost  linowy (1 szt.), pomost rurowy (1 szt.), zjeżdżalnie metalową (1 szt.), drabinkę pionową (1 szt.), ściankę spinaczkową (1 szt.), koci grzbiet (1 szt.), pajęczynę linową (1 szt.), słupek z trzema obręczami ( 1 szt.), zjeżdżalnie śrubową plastikową (1szt).

Zestaw powinien być odporny na warunki atmosferyczne

 

 

1.Wszystkie ww. urządzenia muszą posiadać certyfikaty i atesty zgodności z obowiązującymi normami – wyposażenie placów zabaw oraz nawierzchnie wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Certyfikaty powinny dotyczyć poszczególnych urządzeń rekreacyjno – zabawowych, nie całych systemów urządzeń. Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, żadna z części nie powinna być wcześniej używana.

2.Urządzenia powinny być wysoko odpornościowe na czynniki atmosferyczne oraz uszkodzenia. Łańcuchy huśtawek oraz wszystkie elementy łączące poszczególne urządzenia powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie wystające elementy, zagrażające zdrowiu i życiu powinny być zabezpieczone.

 

3.Konstrukcja zabawowa powinna być zamontowana na stopach stalowych ocynkowanych zakotwiona przy pomocy fundamentu betonowego.

4.Oferent zapewnia 5 lat okresu rękojmi i gwarancji na dostarczony zestaw zabawowy i wykonane roboty budowlane związane z montażem.

 

5.W przypadku gdy dostawca zamierza zaoferować Zamawiającemu zestaw zabawowy równoważny, lecz odbiegający od wyżej opisanych warunków należy poprzedzić złożenie oferty zapytaniem skierowanym mailowo w sprawie dopuszczenia innego urządzenia równoważnego. We wniosku należy określić, które z parametrów odbiegają od wskazanej specyfiki zestawi zabawowego oraz przedstawić szczegółową specyfikę urządzenia w celu uznania go przez Zamawiającego jako równoważne. Zaproponowane przez Wykonawcę urządzenie równoważne musi mieścić się wraz ze strefą bezpieczeństwa w obszarze o powierzchni 10,4 x 11,1 m.  

 6.Dopuszcza się różnice w podanych wymiarach do  10 %.

 

Warunki udziału w zamówieniu

 

Zamawiający wymaga, aby oferent posiadał:

1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2) Posiadał wiedzę i doświadczenie oraz posiadał odpowiedni potencjał techniczny oraz dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 3) Pozostawał w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.

 

Termin wykonania zamówienia

Wykonawca wykona swoją część w terminie  45 dni.

Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę należy złożyć w wyznaczonym terminie. Do złożenia oferty można wykorzystać formularz stanowiący załącznik nr 1 niniejszego zapytania ale nie jest to wymóg. Oferent może złożyć ofertę na swoim druku.  

Oferta powinna zawierać:

            - posiadać datę,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,

            - podpisana  przez wykonawcę

            - czego dotyczy

            - posiadać oferowaną cenę

Do oferty należy załączyć ilustrację proponowanego zestawu.

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.

 

Kryterium wyboru oferty:

Cena – 100%.

Zamawiający dokona wyboru oferty najtańszej spośród złożonych ofert (cena brutto powinna zawierać w sobie wszelkie koszty wraz z kosztami po stronie pracodawcy) spełniającej wymogi zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

 Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty należy złożyć w formie pisemnej lub w  formie elektronicznej (e:mail) do dnia  17 kwietnia 2023  na adres OSP Zagajowek, Zagajówek37, 28-411 Michałów  z dopiskiem oferta   lub  na email leszczynska@michalow.pl

 

Sposób zapłaty

Wynagrodzenie płatne po przedstawieniu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 

Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego:

  1. Informacji na temat zapytania ofertowego udzielają Małgorzata Leszczyńska Stawiarz tel. 413565243 wew 34, email leszczynska@michalow.pl
  2. Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i otrzymanie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do informowania o wynikach zapytania jedynie wybranego w toku zapytania Oferenta.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podawania przyczyny.

Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

 

Prezes OSP Zagajówek

Sylwester Sowa

07.04.2023r

 

Formularz ofertowy

Metryka

sporządzono
2023-04-07 przez Małgorzata Leszczyńska-Stawiarz
udostępniono
2023-04-07 13:23 przez Panek Marcin
zmodyfikowano
2023-04-07 13:29 przez Panek Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
96
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.