Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Michałowie
Menu góra
Strona startowa Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne do 130 tys. zł 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa środków czystości w roku 2024 r. - 2023, menu 124, artykuł 289 - BIP - Urząd Gminy Michałów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa środków czystości w roku 2024 r.

Zapytanie ofertowe na:

„Zakup i dostawa środków czystości  w roku 2024 r.”

(zapytanie ofertowe o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych  – w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. ).

 

I. Zamawiający

Gmina Michałów

Michałów 115

28-411 Michałów

tel.41/ 35 65 243

NIP: 662 176 33 06

REGON: 291010317

II. Przedmiot zapytania ofertowego

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości  do   Urzędu Gminy w Michałowie i Placówek Oświatowych   z terenu Gminy Michałów  zgodnie  z ilością zawartą w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Przez sukcesywną dostawę należy rozumieć cykliczną sprzedaż i dostawę środków czystości na podstawie zamówień dostosowanych do aktualnych potrzeb Zamawiającego, składanych telefonicznie lub mailowo przez upoważnioną osobę – na warunkach wskazanych we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania.

III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia

 1. Środki czystości  dostarczane  będą  zgodnie z  zamówieniami  cząstkowymi   złożonymi przez

Zamawiającego  według cen jednostkowych określonych w ofercie  Wykonawcy (załącznik nr 1) w terminie    do 4 dni od przyjęcia zamówienia.

 1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad dostarczonego towaru Zamawiający złoży reklamację. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany  na towar wolny od wad  w ciągu 7 dni roboczych – w ilości zakwestionowanej przez Zamawiającego.
 2. Środki, o których mowa w ofercie powinny posiadać najwyższą jakość i wydajność.
 3. Przedstawiona cena produktów powinna zawierać cenę netto plus podatek VAT
 4. Najważniejszym kryterium oceny będzie cena.
 5. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i pozostaje stała przez okres realizacji zamówienia.
 6. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
 7. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podania przyczyny. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości i rodzajów zamówionych środków czystości asortymentu określonego w załączniku, który stanowi szacunkowe zestawienie zamawianych środków.
 9. Zamawiający może, przed podpisaniem umowy, żądać od Wykonawcy przedstawienia próbek wybranych środków czystości.
 10. Termin wykonania zamówienia: od dnia 02.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
 11. Ofertę należy złożyć do dnia 01.12.2023 r. roku do godziny 1500.Oferta ma zawierać nazwę zamówienia: Oferta na: „ Zakup i dostawa środków czystości w roku 2024 ”
 12. Wraz z ofertą (załącznik nr 1 ) należy złożyć zaparafowany projekt umowy - załącznik nr 2
 13. Zamawiający powiadomi oferentów o wyniku postępowania za pomocą strony internetowej www.michalow.pl
 14. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Dąbek-Nocuń Renata tel. 41/ 35 65 243

 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Michałów, którą reprezentuje Wójt Gminy Michałów, Michałów 115, 28-411 Michałów tel. (41) 35 65 243, adres e-mail: michalow@op.pl;
 • inspektorem danych osobowych w Gmina Michałów jest kontakt: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „ Zakup i dostawa środków czystości w roku 2024”   prowadzonym w trybie zapytania o cenę przez okres trwania umowy;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

− dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,

− w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 • Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia  prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;

- na podstawie art. 21 Rozporządzenia  prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.  

                                                                                         

Wójt Gminy

Bogusław Kowalczyk  

Załącznik nr 1.pdf

Załącznik nr 2.pdf

Metryka

sporządzono
2023-11-23 przez Dąbek-Nocuń Renata
udostępniono
2023-11-23 10:01 przez Panek Marcin
zmodyfikowano
2023-11-23 10:03 przez Panek Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
62
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.