Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Michałowie
Menu góra
Strona startowa Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne do 130 tys. zł 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa artykułów biurowych w roku 2024 - 2023, menu 124, artykuł 288 - BIP - Urząd Gminy Michałów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa artykułów biurowych w roku 2024

Zapytanie ofertowe na:

„ Zakup i dostawa artykułów biurowych w roku 2024”

(zapytanie ofertowe o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych  – w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. ).

 

I. Zamawiający

Gmina Michałów

Michałów 115

28-411 Michałów

tel.41/ 35 65 243

NIP: 662 176 33 06

REGON: 291010317

II. Przedmiot zapytania ofertowego  

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna  dostawa  artykułów biurowych do   Urzędu Gminy   w Michałowie i Placówek Oświatowych   z terenu Gminy Michałów  zgodnie  z ilością zawartą w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Przez sukcesywną dostawę należy rozumieć cykliczną sprzedaż i dostawę artykułów biurowych na podstawie zamówień dostosowanych do aktualnych potrzeb Zamawiającego, składanych telefonicznie lub mailowo przez upoważnioną osobę.
 3. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać określonym przez Zamawiającego parametrom technicznym, użytkowym i jakościowym.
 4. Wszystkie artykuły zaproponowane przez Wykonawcę muszą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania fabrycznego. Materiały opakowaniowe muszą być czyste, suche, bez uszkodzeń mechanicznych, zapewniające właściwą jakość i trwałość wyrobu.
 5. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć artykuły  na własny koszt i ryzyko   w terminie do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia  bez względu na wielkość zamówienia, w szczególności   Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dostawę, rozładunek i wniesienie dostarczonego asortymentu do pomieszczeń wskazanych przez pracownika.
 6. W przypadku  stwierdzenia przez Zamawiającego  wad dostarczonego towaru  Zamawiający złoży reklamację. W takiej sytuacji  Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na towar wolny od wad w ciągu 7 dni roboczych  - w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego.

 

III. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia

 1. Artykuły biurowe dostarczane  będą  zgodnie z  zamówieniami  cząstkowymi   złożonymi przez

Zamawiającego  według cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy (Załącznik nr 1)  w terminie    do 4 dni od przyjęcia zamówienia.

 

 1. Artykuły   o których mowa w ofercie powinny posiadać najwyższą jakość i wydajność.

 

 1. Przedstawiona cena  produktów powinna zawierać cenę netto plus podatek VAT
 2. Najważniejszym kryterium oceny będzie cena.
 3. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i pozostaje stała przez okres realizacji zamówienia.
 4. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie 21  dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania przedmiotu zamówienia w pełnej ilości artykułów określonych w Załączniku nr 1 do zapytania. Podane ilości stanowią wielkości szacunkowe. W przypadku  zakupu przez Zamawiającego mniejszej ilości przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie przysługują uprawnienia do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian  ilości przedmiotu zamówienia w poszczególnych asortymentach stosownie do swoich potrzeb.
 6. Zamawiający może, przed podpisaniem umowy, żądać od Wykonawcy przedstawienia próbek wybranych artykułów biurowych.
 7. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podania przyczyny. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
 8. Termin wykonania zamówienia: od dnia 02.01.2024 do 31.12.2024 r.
 9. Ofertę należy złożyć do dnia 01.12.2023 roku do godziny 1500.Oferta ma zawierać nazwę zamówienia: Oferta na: „ Zakup i dostawa artykułów biurowych   w  roku 2024 ”.
 10. Wraz z ofertą nalży złożyć zaparafowany projekt umowy – załącznik nr 2
 11. Zamawiający powiadomi oferentów o wyniku postępowania za pomocą strony internetowej www.michalow.pl
 12. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Dąbek - Nocuń Renata  tel. 41/ 35 65 243

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Michałów, którą reprezentuje Wójt Gminy Michałów, Michałów 115, 28-411 Michałów tel. (41) 35 65 243, adres e-mail: michalow@op.pl;
 • inspektorem danych osobowych w Gmina Michałów jest kontakt: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „ Zakup i dostawa artykułów biurowych w roku 2024  prowadzonym w trybie zapytania o cenę przez okres trwania umowy;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

− dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,

− w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 • Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia  prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;

- na podstawie art. 21 Rozporządzenia  prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych. 

                                                                                        

Wójt Gminy

Bogusław Kowalczyk

Załącznik nr 1.pdf

Załącznik nr 2.pdf

Metryka

sporządzono
2023-11-23 przez Dąbek-Nocuń Renata
udostępniono
2023-11-23 09:32 przez Panek Marcin
zmodyfikowano
2023-11-23 09:35 przez Panek Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
50
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.