Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Michałowie
Menu góra
Strona startowa Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne do 130 tys. zł 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zapytanie ofertowe - KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY MICHAŁÓW W ROKU 2024 - 2023, menu 124, artykuł 286 - BIP - Urząd Gminy Michałów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

Zapytanie ofertowe - KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY MICHAŁÓW W ROKU 2024

Zapytanie ofertowe

(dotyczy konserwacji oświetlenia drogowego - zapytanie ofertowe o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł.  – w oparciu  o art. 2 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień  publicznych ( tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605  z późn. zm. )

I. Zamawiający:

GMINA MICHAŁÓW

28-411 MICHAŁÓW 115

tel. (41) 35 65 243; fax. (41) 35 65 244

michalow@op.pl; www.michalow.pl

NIP 662-176-33-06; REGON 291010317

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zaproszenia do złożenia oferty cenowej jest wykonanie usługi: KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY MICHAŁÓW W ROKU 2024.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na utrzymaniu urządzeń oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie Gminy w sprawności technicznej - w stanie technicznym zgodnym z obowiązującymi przepisami i wymogami gwarantującymi spełnienie wymogów funkcjonalnych realizowanych przez oświetlenie.

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Ilość punktów świetlnych na terenie gminy – 693  szt.


A. Konserwacja oświetlenia drogowego dotyczy:

- opraw oświetleniowych z wysięgnikami, źródłami światła oraz ochroną od porażeń   (zapewnienie skuteczności samoczynnego wyłączenia, uziemienia ochronnego);

- bezpieczników zabezpieczających oprawy oraz obwody oświetlenia drogowego;

- przewodów oświetlenia drogowego podwieszonego w istniejących liniach napowietrznych  oraz obwodów napowietrznych i kablowych oświetlenia wydzielonego;

- aparatury złączeniowej i sterującej oświetleniem drogowym;

- oświetleniowych linii kablowych zasilających i rozdzielczych;

- szaf kablowych i pomiarowych-rozdzielczych oświetlenia wydzielonego oraz pomiarowo- sterujących oświetlenia podwieszonego;

- słupów oświetleniowych (betonowych i metalowych) w oświetleniu wydzielonym wraz   z wnękami bezpiecznikowymi oraz zamknięcia tych wnęk.


B. Zakres prac konserwacyjnych to:

- przegląd i konserwacja aparatury łączeniowej i sterowniczej;

- czyszczenie i konserwacja tablic sterowniczych i rozdzielczych;

- kontrola i konserwacja złącz kablowych w latarniach wydzielonej sieci;

- wymiana niesprawnych bezpieczników;

- czyszczenie opraw, kloszy i odbłyśników;

- wymiana i naprawa elementów opraw;

- wymiana uszkodzonych, niesprawnych źródeł światła;

- regulacja położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników;

- konserwacja konstrukcji wsporczych, słupów oświetlenia wydzielonego, wysięgników,

  przewieszek;

- regulacja zwisów przewodów oświetlenia ulicznego;

- prostowanie słupów oświetlenia wydzielonego;

- wymiana zniszczonych (uszkodzonych) słupów oświetlenia wydzielonego;

- uzupełnianie i konserwacja zamknięć skrzynek, wnęk itp.;

- malowanie konstrukcji stalowych, szafek, wnęk, uzupełnianie opisów; 

- wycinka gałęzi zasłaniających oprawy oświetleniowe, (wraz z ich utylizacją);

- lokalizacja i naprawa uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetlenia;

- wymiana uszkodzonych zasileń punktów sterowania oświetleniem ulicznym podwieszonym pod liniami napowietrznymi n,n.;

- pomiary eksploatacyjne (rezystancja uziemień ochronnych, izolacji kabli, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej);

- regulacja zegarów sterowniczych;

- wymianę niesprawnych urządzeń sterowniczych (zegarów, styczników, gniazd, wyłączników, itp.);

- przyjmowanie zgłoszeń i reklamacji dotyczącej niesprawności oświetlenia drogowego.

 

C. Zakres konserwacji obejmuje wszystkie układy sterownicze oświetlenia ulicznego.   Na terenie Gminy Michałów  znajduje się 61 stacji transformatorowych.

 

Prace konserwacyjne i eksploatację urządzeń  należy prowadzić zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym szczególności  wymogami ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo energetyczne, wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych oraz zgodnie z „Zasadami współpracy” określonymi przez PGE Dystrybucja S.A.

 

III. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 01.01.2024  do dnia 31.12.2024 roku.

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

   - poczty elektronicznej na adres: michalow@op.pl,

   - poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Urzędu Gminy w Michałowie:   28-411 Michałów 115

wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia      z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

 

Termin składania ofert:  do dnia 28 listopada  2023 r.  do godziny 1230.          

 

 1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia ( zaproszenia) oraz warunków określonych dla niniejszego zapytania.
 4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.michalow.pl

 

VI. Kryterium oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium: Cena – 100%

 

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów  za pośrednictwem  strony internetowej znajdującej  się pod adresem: www.michalow.pl

Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podania przyczyny.  Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

 

Dodatkowych informacji udziela p. Dąbek-Nocuń Renata pod numerem telefonu:  (41) 35 65 243 wew. 45

 

VIII. Dodatkowe informacje

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Michałów, którą reprezentuje Wójt Gminy Michałów, Michałów 115, 28-411 Michałów tel. (41) 35 65 243, adres e-mail: michalow@op.pl;
 • inspektorem danych osobowych w Gmina Michałów jest kontakt: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.                      „ Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Michałów w roku 2024”  prowadzonym w trybie zapytania o cenę przez okres trwania umowy;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

− dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,

− w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 • Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia  prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;

- na podstawie art. 21 Rozporządzenia  prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.  

                                                                                        

Wójt Gminy

Bogusław Kowalczyk  

 

 1. Załączniki

- Wzór formularza ofertowego;

- Projekt umowy

Metryka

sporządzono
2023-11-20 przez Dąbek-Nocuń Renata
udostępniono
2023-11-20 10:44 przez Panek Marcin
zmodyfikowano
2023-11-20 10:48 przez Panek Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
86
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.