Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Michałowie
Menu góra
Strona startowa Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne do 130 tys. zł 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zapytanie ofertowe - wywóz nieczystości płynnych (zawartości z szamb) z budynków jednostek organizacyjnych i obiektów Gminy Michałów - 2023, menu 124, artykuł 284 - BIP - Urząd Gminy Michałów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

Zapytanie ofertowe - wywóz nieczystości płynnych (zawartości z szamb) z budynków jednostek organizacyjnych i obiektów Gminy Michałów

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E - usługi

(dla zamówień o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych -  – w oparciu  o art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy                  z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień  publicznych ( tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) )

Zamawiający:

Gmina Michałów, Michałów 115, 28 – 411 Michałów.

zaprasza Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia w oparciu  o art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień  publicznych ( tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), na: wywóz nieczystości płynnych (zawartości z szamb) z budynków jednostek organizacyjnych i obiektów Gminy Michałów.

 1. Zakres rzeczowy objęty zamówieniem: wywóz nieczystości płynnych (zawartości z szamb) z obiektów wyszczególnionych w wykazie budynków- załącznik nr 2. Przewidywana ilość nieczystości płynnych do wywiezienia w ciągu roku wynosi ok. 600 m3.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości wywozu nieczystości płynnych.
 3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od 02.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
 4. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego do dnia 29.11.2023 roku do godziny 1530. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zapytania- załącznik nr 1.
 6. Oferta powinna być złożona w szczelnie zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „ Wywóz nieczystości płynnych w 2024 r.”  oraz opatrzona pieczątką firmową oferenta.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia (zaproszenia ) oraz warunków określonych dla niniejszego zapytania.
 8. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podania przyczyny. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
 9. Kryteria przy wyborze ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium 100% cena. Zamawiający nie dopuszcza dzielenia przedmiotu zamówienia na poszczególne zadania.
 10. Oferta ma zawierać:

- kserokopię zezwolenia na świadczenie usług  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Michałów.

- wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr.1

- parafowany  na każdej stronie projekt umowy do niniejszego zapytania stanowiący załącznik nr.3

 1. Zamawiający powiadomi oferentów o wyniku postępowania za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.michalow.pl
 2. Osoba uprawniona do kontaktu: Dąbek-Nocuń Renata tel. 41/ 35 65 243 wew. 45.

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Michałów, którą reprezentuje Wójt Gminy Michałów, Michałów 115, 28-411 Michałów tel. (41) 35 65 243, adres e-mail: michalow@op.pl;
 • inspektorem danych osobowych w Gmina Michałów jest kontakt: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wywóz nieczystości płynnych ( zawartości z szamb) z budynków jednostek organizacyjnych  i obiektów Gminy Michałów” prowadzonym w trybie zapytania o cenę przez okres trwania umowy;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

− dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,

− w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 • Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia  prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;

- na podstawie art. 21 Rozporządzenia  prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.  

                                                                                        

Wójt Gminy

Bogusław Kowalczyk

 

Załącznik nr. 1.pdf

Załącznik nr 2.pdf

Załącznik nr 3.pdf

Metryka

sporządzono
2023-11-20 przez Dąbek-Nocuń Renata
udostępniono
2023-11-20 10:06 przez Panek Marcin
zmodyfikowano
2023-11-20 10:09 przez Panek Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
28
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.