Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Michałowie
Menu góra
Strona startowa Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne do 130 tys. zł 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZAPYTANIE OFERTOWE - Usuwanie, transport i unieszkodliwianie martwych zwierząt z terenu gminy Michałów w 2024 roku - 2023, menu 124, artykuł 278 - BIP - Urząd Gminy Michałów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

ZAPYTANIE OFERTOWE - Usuwanie, transport i unieszkodliwianie martwych zwierząt z terenu gminy Michałów w 2024 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usuwanie, transport i unieszkodliwianie martwych zwierząt z terenu gminy Michałów w 2024 roku.

 

Zapytanie ofertowe do udzielenia zamówienia na usługi do kwoty 130 000,00 zł netto

Wójt Gminy Michałów  zwraca się zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na wykonanie usługi polegającej na usuwaniu, transporcie i unieszkodliwianiu martwych zwierząt z terenu gminy Michałów  w 2024 roku.

Zamawiający:

Gmina Michałów

Michałów 115

28 – 411 Michałów

 

NIP: 662 176 33 06

telefon: /41/ 35 65 243

fax.: /41/ 35 65 244

e-mail: michalow@op.pl

 

I. Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług z zakresu usuwania, transportu i unieszkodliwiania martwych zwierząt a w szczególności:

 1. zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części znajdujących się na terenie Gminy Michałów  zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 15 ustawy    z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.  Dz. U.
  z 2023 r. poz. 1469 ze zm.) oraz innymi właściwymi przepisami w tym zakresie.
 2. oraz współpraca z indywidualnymi rolnikami objętymi dopłatami z ARiMR z terenu gminy Michałów  w zakresie odbioru padłych sztuk zwierząt gospodarskich  z gatunku: owce, kozy, konie, bydło, trzoda chlewna.

 

Warunki płatności za wykonanie zamówienia:

 • za wykonane czynności wymienionych w pkt. 1 niniejszego zamówienia zamawiający zapłaci w terminie 14 dni po wcześniejszym przedłożeniu faktury wraz z rejestrem podjętych interwencji.

 

II. Termin realizacji zamówienia:

 

Od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

 

III. Kryteria wyboru oferty:     najniższa miesięczna cena ryczałtowa brutto.

 

Zamówienie zostanie udzielone oferentowi który przedstawi najniższą miesięczną cenę ryczałtową za usuwanie, transport i utylizację martwych zwierząt niezależnie od wielkości i wagi z terenu Gminy Michałów.  

 

Cena określona przez oferenta zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

Ofertę należy złożyć na druku  OFERTA – załącznik nr 1 do zapytania.

Oferent winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego, na adres: Urząd Gminy w Michałowie, Michałów 115  28-411  Michałów, oznaczonej „Oferta na świadczenie usług z zakresu usuwania, transportu i unieszkodliwiania martwych zwierząt z terenu gminy Michałów”.

Termin składania ofert upływa dnia 22 listopada  2023 r. o godz. 15.00 – sekretariat Urzędu Gminy w Michałowie, Michałów 115.

 

W przypadku otrzymania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie wyznaczonym na zawarcie umowy.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium – przypisując mu odpowiednią wagę procentową:

 

IV. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty  zamawiający zawiadomi oferentów  za pośrednictwem strony internetowej www.michalow.pl

 

V. Istotne postanowienia:

Istotne dla stron postanowienia  zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania

 

VI. Dodatkowe informacje:

Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podania przyczyny. Z tego tytułu  nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie Oferenta roszczenia względem Zamawiającego i jego następców prawnych o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

 

Wójt Gminy

Bogusław Kowalczyk

                                                                          

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Michałów, którą reprezentuje Wójt Gminy Michałów, Michałów 115, 28-411 Michałów tel. (41) 35 65 243, adres e-mail: michalow@op.pl;
 • inspektorem danych osobowych w Gmina Michałów jest kontakt: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „ Usuwanie, transport i unieszkodliwienie martwych zwierząt  z terenu Gminy Michałow w 2024 roku”  prowadzonym w trybie zapytania o cenę przez okres trwania umowy;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

− dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,

− w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 • Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia  prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;

- na podstawie art. 21 Rozporządzenia  prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych     osobowych.  

 

Załącznik nr 1.pdf

Załącznik nr 2.pdf

 

Metryka

sporządzono
2023-11-15 przez Dąbek-Nocuń Renata
udostępniono
2023-11-15 09:54 przez Panek Marcin
zmodyfikowano
2023-11-15 09:59 przez Panek Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
19
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.