Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Michałowie
Menu góra
Strona startowa Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne do 130 tys. zł 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZAPYTANIE OFERTOWE - Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Michałów w roku 2024 - 2023, menu 124, artykuł 271 - BIP - Urząd Gminy Michałów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Michałów w roku 2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Michałów w roku 2024

(zapytanie ofertowe o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych  – w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy   z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. ).

1.Zamawiajacy:

Gmina Michałów

Michałów 115

28 – 411 Michałów

NIP: 662 176 33 06

Telefon: 41/65 65 243

Fax: 41/ 35 65 244

Mail: michalow@op.pl

 

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia  jest wyłapywanie na terenie Gminy Michałów przez Wykonawcę bezdomnych zwierząt, ich transport do schroniska, ich przyjęcia oraz  bezterminowe utrzymanie w schronisku.

 1. Odłowienie w sposób humanitarny bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z  terenu Gminy Michałów oraz ich transport do schroniska, a w przypadku konieczności do zakładu  Wykonawca zapewni dyspozycyjność   w godzinach od 7.30 do 22.00 we wszystkie dni tygodnia, a w szczególnych przypadkach zagrażających życiu i zdrowiu ludzi, również w pozostałych godzinach doby.  Zgłoszenia dokonywane będą  drogą elektroniczną lub telefonicznie przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, w zgłoszeniu zostanie wskazana lokalizacja bezdomnego psa.

Czas reakcji od chwili zgłoszenia  - do 3 godzin.  

 1. Zapewnienie wyłapanym i przetrzymywanym psom w schronisku kompleksowej opieki weterynaryjnej.
 2. Zapewnienie zwierzętom w schronisku właściwej opieki  oraz właściwego traktowania  i odżywiania  oraz ochrony przed warunkami atmosferycznymi  zgodnie     z obowiązującymi przepisami.
 3. Zapewnienie pomieszczeń lub boksów, chroniących je przed zimnem, upałami   i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiającym zwierzętom swobodne poruszanie się, odpowiedniej karmy  i stałego dostępu do wody zdatnej do picia.
 4. Prowadzenie ewidencji elektronicznej przyjmowania i wydawania psów wraz  z numerami  wszczepionych  elektronicznych  identyfikatorów „czipów”.
 5. Prowadzenie sterylizacji lub kastracji  wszystkich zwierząt przebywających w schronisku.
 6. Wykonywanie szczepień psów zgodnie z obowiązującymi przepisami weterynaryjnymi.
 7. Aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt  bezdomnych poprzez  podanie informacji do publicznej wiadomości. Do adopcji  mogą być wydawane zwierzęta tylko zaczipowane    oraz zaszczepione z aktualną książeczką zdrowia.
 8. Wykonawca zobowiązany będzie do:
 9. Przestrzegania Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  zgodnie z obowiązującymi  przepisami w tym zakresie.
 10. Umożliwiania w godzinach funkcjonowania schroniska, określonych w regulaminie schroniska, osobom fizycznym adopcję przetrzymywanych tam psów.
 11. Zapewnienie całodobowego kontaktu telefonicznego.
 12. Potwierdzenia telefonicznego lun mailowego wykonania odłowienia  i transportu do schroniska  każdego ze zgłoszonych zwierząt.
 13. Przedkładania wraz z fakturą następującego zestawienia:
 • ilość psów odłowionych i przewiezionych do schroniska wraz z podaniem daty i miejsca ich odłowienia,
 • ilość psów oddanych do adopcji  i poddanych eutanazji  oraz zwróconych  właścicielom,
 • zestawienie numerów wszczepionych elektronicznych identyfikatorów „czipów”
 • zestawienie wykonanych zabiegów sterylizacji i kastracji,
 • zestawienie innych wykonanych szczepień i zabiegów weterynaryjnych.
 1. Przed zawarciem umowy Wykonawca ma obowiązek wystąpić do Wójta Gminy Michałów  z wnioskiem o udzielenie zezwolenia  na prowadzenie działalności   w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, jeżeli takiego nie posiada.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia strony internetowej, na której systematycznie będzie umieszczać  zdjęcia i dane psów  przeznaczonych do adopcji.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo  do wejścia na teren schroniska  w każdym czasie w celu kontroli  zgodności realizacji usługi  z zapisami umowy.  Na żądanie Zamawiającego Wykonawca  udostępni dokumenty  dotyczące  wykonanych zabiegów weterynaryjnych oraz pochodzenia karmy.
 4. Szacunkowa ilość bezdomnych psów odłowiona z terenu Gminy Michałów – ok. 25 szt. psów. Zamawiający zastrzega, że ilość odłowionych zwierząt może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, i będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb na odłowienie bezdomnych zwierząt.
 5. Usługa powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a  w szczególności zgodnie z ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o ochronie zwierząt    ( tj. Dz. U. z  2023 r. poz. 1580  ), ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie  zdrowia zwierząt  oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1075 ), rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych  dla prowadzenia schronisk dla zwierząt    ( Dz.U. z 2004 r. Nr 158 poz. 1657), rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 26 sierpnia 1998 r.  w sprawie zasad    i warunków wyłapywania  bezdomnych zwierząt ( Dz. U z 1998 r. Nr 116 poz. 753) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach       ( tj. Dz.U. z 2023 r. poz.1469 z późn. zm. ).
 6. Sposób wyłapywania i przewożenia zwierząt do schroniska dla bezdomnych zwierząt nie może stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie może wiązać się   z zadawaniem im cierpienia.
 7. Wykonawca będzie przewozić wyłapane zwierzęta niezwłocznie do schroniska dla bezdomnych zwierząt.
 8. Przewożenie zwierząt przez Wykonawcę będzie się odbywało środkiem transportu w klatkach umożliwiających swobodne przyjęcia przez zwierzę pozycji stojącej lub leżącej,  a podłoga zapewni utrzymanie higieny. Pojazd powinien  być odebrany przez Inspekcję Weterynaryjną oraz spełniać warunki określone w rozporządzeniach wykonawczych dotyczących transportu zwierząt

 

 1. Wykaz dokumentów jakie Wykonawca ma dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 2. Wypełniony Formularz ofertowy
 3. Projekt umowy – parafowany przez oferenta
 4. Zaświadczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii o nadaniu numeru  identyfikacyjnego  dla schroniska
 5. Podpisane oświadczenie, że Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania zezwolenia  w trybie art. 7  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku    w gminach   w celu uzyskania zgody na odłowienie i transport  zwierząt z terenu Gminy Michałów – załącznik nr 2 lub kserokopię zezwolenia na prowadzenie działalności  w ww.  zakresie jeżeli takie posiada.
 6. Kserokopię umowy zawartej z lekarzem weterynarii w zakresie opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku
 7. Oświadczenie o spełnianiu warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
 8. Kopię zezwolenia na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - jeśli Wykonawca posiada własne schronisko.
 9. W przypadku braku własnego schroniska dla bezdomnych zwierząt należy dołączyć zapewnienie ze schroniska, że zwierzęta z terenu Gminy Michałów zostaną przyjęte.

 

III. Termin realizacji zamówienia

Od dnia 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny

 

Wykonawca podaje ogólna cenę brutto za wykonanie usługi podając  ryczałtową stawkę za przyjęcie jednego psa   oraz całkowitą wartość zamówienia przy założeniu, że odłowionych zostanie 25 psów.

Cena określona przez oferenta powinna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz   z narzutami  niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia  w zakresie objętym opisem przedmiotu zamówienia  oraz istotnymi postanowieniami umowy, a w szczególności:

a). złapanie ( odłowienie)  bezdomnego zwierzęcia z terenu Gminy Michałów,

 1. b) transport – należy uwzględnić koszty dojazdu i dowozu zwierząt do schroniska
 2. c) przyjęcie zwierzęcia do schroniska – należy wliczyć koszt niezbędnych szczepień ochronnych, odrobaczenie i odpchlenie,

d). pobyt bezdomnego zwierzęcia w schronisku – należy uwzględnić koszty karmienia, pojenia oraz opieki weterynaryjnej bez względu na czas przez jaki  zwierzę będzie przebywać w schronisku,

e). sterylizację lub kastrację bezdomnego zwierzęcia

f). utylizację zwłok.

 1. Kryterium wyboru oferty:
 2. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
 3. cena oferty – waga kryterium 60% = 60 pkt.
 4. odległość siedziby Wykonawcy od Michałowa – waga kryterium 20% = 20 pkt
 5. czas reakcji maksymalnie do 3 h – waga kryterium 20% =20 pkt.
 6. Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt. Punkty przyznawane za kryteria będą liczone w następujący sposób:

ocena punktowa w kryterium cena=(cena minimalna: cena oferty badanej) x60 pkt.

ocena punktowa w kryterium odległość =(odległość minimalna: odległość oferty badanej)   x 20 pkt.

ocena punktowa w kryterium czasu reakcji=(czas minimalny:czas oferty badanej) x ilość punktów zgodnie z tabelą

 

Czas reakcji

Ilość punktów

Do 2 h

20 pkt

Do 3h

10 pkt

 

 1. Termin i miejsce składania ofert:

1). Oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia należy składać osobiście  bądź listownie w Urzędzie Gminy w Michałowie, Michałów 115, 28 – 411 Michałów. Oferty należy składać do dnia: 10 listopada   2023  r. do godz. 15.00.

2). Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,

3). Oferta wraz z załącznikami oraz  dokumentami wyszczególnionymi w pkt II zapytania powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Oferta na wyłapywanie  i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Michałów w roku 2024”.

4). Dokumenty załączone do oferty powinny mieć formę  kopii potwierdzonej za zgodność  z oryginałem przez Wykonawcę.   

 

Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podania przyczyny.  Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Umowa zostanie podpisana na  czas określony tj.: od 1.01.2024 r.  do 31.12.2024 r.

Istotne postawienia umowy zostały zawarte w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do zapytania

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej www.michalow.bip.gov.pl

 

VIII. Informacje dodatkowe:

Osobą upoważnioną do kontaktu jest Renata Dąbek – Nocuń,  tel. 41 35 65 243 wew. 45.

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Michałów, którą reprezentuje Wójt Gminy Michałów, Michałów 115, 28-411 Michałów tel. (41) 35 65 243, adres e-mail: michalow@op.pl;
 • inspektorem danych osobowych w Gmina Michałów jest kontakt: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „ Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Michałów w roku 2024”  prowadzonym w trybie zapytania o cenę przez okres trwania umowy;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

− dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,

− w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 • Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia  prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;

- na podstawie art. 21 Rozporządzenia  prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.  

                                                                                        

Wójt Gminy

Bogusław Kowalczyk

 

Załącznik nr 1.pdf

Załącznik Nr 2.pdf

Załącznik Nr 3.pdf

Załącznik nr 4.pdf

Metryka

sporządzono
2023-11-02 przez Dąbek-Nocuń Renata
udostępniono
2023-11-02 12:11 przez Panek Marcin
zmodyfikowano
2023-11-02 12:14 przez Panek Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
28
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.