Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Michałowie
Menu góra
Strona startowa Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne do 130 tys. zł 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę dowozu osób do lokali wyborczych na terenie Gminy Michałów - 2023, menu 124, artykuł 245 - BIP - Urząd Gminy Michałów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę dowozu osób do lokali wyborczych na terenie Gminy Michałów

S.502.ZO.1.2023

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Michałów

28-411 Michałów; Michałów 115

NIP: 6621763306

                                                             

ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę dowozu osób do lokali wyborczych na terenie Gminy Michałów


Gmina Michałów zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie usługi w zakresie przewozu osób do lokali wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r.

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie przewozu osób w dniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 października 2023 r., zgodnie z przepisami art. 37f ustawy z dnia ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497).

Zamówienie obejmować będzie dowóz osób do 6 lokali wyborczych na terenie Gminy Michałów na 6 trasach. Szczegółowy opis tras uwzględniający przystanki do zatrzymywania określony został w załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego.

Przewóz osób odbywać się będzie w godzinach głosowania tj. od 7.00 do 21.00.

Na każdej z tras muszą odbyć się dwa pełne kursy (tam i z powrotem) w odstępach co najmniej 4 godzin, liczonych od momentu zakończenia kursu.

Poszczególne kursy odbywać się będą zgodnie z harmonogramami godzinowymi, które Wykonawca ustali z Zamawiającym.

Przy przewozie osób do lokali wyborczych wykorzystane zostaną istniejące przystanki przy drogach wszystkich kategorii oraz miejsca wskazane przez Zamawiającego.

- Przewóz osób może odbywać się wyłącznie środkiem transportu spełniającym wymagania techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z  2023 r. poz. 1047 ze zm.) oraz innymi przepisami związanymi z przewozem osób, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2201 ze zm.)

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualną i ważną polisę ubezpieczenia OC i NW w zakresie ryzyka wynikającego z prowadzonej działalności.

- Wykonawca zapewnia pasażerom bezpieczny przewóz w tym odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny.

- Do przewozu osób Wykonawca zapewni pojazdy minimum 20 osobowe.

 

  1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: w dniu 15 października 2023 r.
  2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

Wykonawca podaje w ofercie kwotę netto i brutto za całość wykonania usługi.

Cena ma obejmować całość zamówienia.

W przypadku podpisania formularza ofertowego przez inne osoby niż wskazane w odpisie z KRS lub dokumencie potwierdzającym posiadanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy dostarczyć także stosowne pełnomocnictwo.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie
bez podania przyczyny unieważnienia. W takim przypadku wykonawcy nie przysługuje żadne
roszczenie w stosunku do zamawiającego.

 

  1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę cenową zgodną z załączonym formularzem należy złożyć (przesłać) w formie pisemnej z widocznym napisem „Dowóz osób do lokali wyborczych w dniu 15 października 2023 r. na terenie Gminy Michałów” na adres: Urząd Gminy w Michałowie; Michałów 115, 28-411 Michałów, pokój Nr 1- sekretariat

lub przesłać (w postaci skanu) na adres e-mail: zamowienia.publiczne@michalow.pl

w terminie do dnia 03.10.2023 r.(wtorek) do godz. 9:00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

 

  1. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena brutto za realizację zamówienia - 100%,

Ocena oferty w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana zgodnie z poniższym wzorem:

Liczba punktów = Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty/Cena brutto badanej oferty x 100

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

  1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający poinformuje wszystkich
oferentów drogą e-mailową, o wyniku prowadzonego postępowania i przygotuje umowę, na
podstawie której realizowane będzie przedmiotowe zadanie.

  1. DODATKOWE INFORMACJE

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

a) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;

b) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;

c) zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z kursów na danej trasie przejazdu przed zawarciem umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany przystanków lub miejsc zatrzymania oraz przebiegu trasy przejazdu po zawarciu umowy, na warunkach w niej określonych (§ 1 ust. 5 i 6 projektu umowy)

- Zamawiający, na warunkach określonych w umowie, może zlecić dodatkowe kursy na danej trasie (§ 1 ust. 7 projektu umowy).

Dodatkowych informacji udzielają:

- Jarosław Szałapski – tel. 41 3565243 w. 42, kom. 605 845 793

- Henryka Gietka-Bębenek – tel. tel. 41 3565243, kom. 691 491 993

 

  1. ZAŁĄCZNIKI

- Wzór formularza ofertowego - załącznik Nr 1

- Szczegółowy opis tras przejazdu – załącznik Nr 2

- Projekt umowy – załącznik Nr 3

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe.PDF

Załącznik Nr 1.docx

Załącznik Nr 2.pdf

Załącznik Nr 3.pdf

Metryka

sporządzono
2023-09-27 przez Henryka Gietka-Bębenek
udostępniono
2023-09-27 10:04 przez Panek Marcin
zmodyfikowano
2023-09-27 10:13 przez Panek Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
61
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.