Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Michałowie
Menu góra
Strona startowa Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne do 130 tys. zł 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zapytanie ofertowe - Dostawa materiałów kamiennych do remontu dróg gruntowych na terenie Gminy Michałów - 2023, menu 124, artykuł 184 - BIP - Urząd Gminy Michałów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

Zapytanie ofertowe - Dostawa materiałów kamiennych do remontu dróg gruntowych na terenie Gminy Michałów

 

 

Zapytanie ofertowe

na zadanie pn.:

Dostawa materiałów kamiennych do remontu dróg gruntowych na terenie Gminy Michałów.

Postępowanie w związku z art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy PZP, którego wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 złotych, jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm.)

 

 1. Zamawiający:

GMINA MICHAŁÓW

28-411 MICHAŁÓW 115

tel. (41) 35 65 243; fax. (41) 35 65 244

michalow@op.pl; www.michalow.pl

NIP 662-176-33-06; REGON 291010317

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów kamiennych do remontu dróg gruntowych na terenie Gminy Michałów. Dostawa polegać będzie na dostarczeniu kruszywa na wskazane przez Zamawiającego drogi i rozmieszczeniu przywiezionego materiału na wskazanym odcinku.

 

Szacunkowa ilość dostarczonego materiału:

 • kruszywo frakcji 0 ÷ 31,5mm – w ilości ok. 60t.
 • kruszywo frakcji 16 ÷ 31,5mm – w ilości ok. 1000t.
 • kruszywo frakcji 31,5 ÷ 63,0mm – w ilości ok. 300t.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianego materiału. W przypadku zmniejszenia ilości Wykonawca nie nabywa prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

Materiały kamienne winny odpowiadać wymaganiom określonym w Polskich Normach.

 

 1. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 31 sierpnia 2023r. 

 1. Oferty częściowe, wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

 

 1. Wadium:

    Nie dotyczy

 

 1. Termin związania z ofertą.
 • Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
 • Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
 • Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.
 1. Zapytania w przedmiocie zamówienia.

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Jarosław Szałapski pod tel. (41) 35 65 243 wew. 42 w godzinach pracy urzędu

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty
 2. Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób umożliwiający odczytanie błędnego tekstu (przekreślone), parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

10.  Sposób obliczenia ceny oferty

1     Ceny należy podawać w ZŁOTYCH POLSKICH (podawanie ceny w innych walutach, lub w inny sposób może spowodować odrzucenie oferty) i powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz ewentualne bonifikaty.

 1. Wykonawca podaje w ofercie cenę oferty za wykonanie całego zamówienia obejmując wszystkie nakłady na jego realizację.
 2. W ofercie należy podać całkowitą wartość zamówienia /brutto/ oraz cenę jednostkową za 1 tonę materiału kamiennego dostarczoną na wskazaną drogę a następnie rozmieszczenie kruszywa na wskazanym odcinku na terenie gminy Michałów.
 3. Cena oferty musi być podana jako: cena netto, podatek VAT, cena brutto.
 4. W ofercie należy uwzględnić ceny materiałów w klasie I o średnim standardzie jakościowym.
 5. Ceny nie będą podlegały rewaloryzacji za względu na inflację.
 6. Cena powinna być wyliczona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach.
 7. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym spowoduje odrzucenie oferty.

 

 1. Miejsce oraz termin składania ofert

1.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

 • faksu na nr: (41) 35 65 244,
 • poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres siedziby Zamawiającego:

      Urząd Gminy w Michałowie, Michałów 115, 28-411 Michałów

 

do oferty należy dołączyć:

 • kserokopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczeniem z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
 • parafowany projekt umowy.

Termin składania ofert: do dnia 20 czerwca 2023r. do godziny 1530

 

 1. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.michalow.pl

 

 1. Kryterium oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium: Cena – 100%

 

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.michalow.pl

 

 1. Załączniki
 • Wzór formularza ofertowego;
 • Projekt umowy

 

Pliki do pobrania:

Metryka

sporządzono
2023-06-12 przez Jarosław Szałapski
udostępniono
2023-06-12 13:23 przez Panek Marcin
zmodyfikowano
2023-06-12 13:26 przez Panek Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
69
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.