Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Michałowie
Menu góra
Strona startowa Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne do 130 tys. zł 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zapytanie ofertowe - Dostawa pompy zatapialnej do brudnej wody i ścieków - 2023, menu 124, artykuł 100 - BIP - Urząd Gminy Michałów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

Zapytanie ofertowe - Dostawa pompy zatapialnej do brudnej wody i ścieków

Zapytanie ofertowe

 

Postępowanie w związku z art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy PZP, którego wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 złotych, jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.)

 

Dostawa pompy zatapialnej do brudnej wody i ścieków

 

I. Zamawiający:

GMINA MICHAŁÓW

28-411 MICHAŁÓW 115

tel. (41) 35 65 243; fax. (41) 35 65 244

michalow@op.pl; www.michalow.pl

NIP 662-176-33-06;  REGON 291010317

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zaproszenia do złożenia oferty cenowej jest dostawa nowej pompy do pompowni sieciowej kanalizacji sanitarnej do Urzędu Gminy w Michałowie.

 

III. Wymagane warunki wobec przedmiotu zamówienia oraz dokumenty, które należy dołączyć do oferty celem potwierdzenia spełnienia wymogów Zamawiającego.

Na terenie przepompowni ścieków w Michałowie znajduje się pompa firmy Grundfos  typ. S1.80.100.135.4.54H.C.277.G.N.D.    Qmax=78 l/s, Hmax – 91m, P-14kW

Zamawiana przez Zamawiającego pompa ma stanowić aktualny zamiennik w/w pompy Grundfos lub równoważnej.

 

Średnica króćca tłocznego musi zostać zachowana jak przy obecnej pompie tj. DN 100.

 

Na potwierdzenie powyższego warunku do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki dla zaoferowanej pompy.

 

IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

VI.  Sposób obliczenia ceny oferty

1     Cenę należy podawać w ZŁOTYCH POLSKICH (podawanie ceny w innych walutach, lub w inny sposób może spowodować odrzucenie oferty) i powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz ewentualne bonifikaty.

 1. Wykonawca podaje w ofercie cenę za wykonanie całego zamówienia, obejmując wszystkie nakłady na jego realizację, a w szczególności:
 • cenę za dostarczona pompę,
 • całkowity koszt transportu,
 • podatki, ubezpieczenia i inne opłaty niewymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji zamówienia
 • zysk, narzuty ewentualne upusty.
 1. Cena oferty musi być podana jako: cena netto, podatek VAT, cena brutto.
 2. Cena ryczałtowa będzie traktowana jako cena ostateczna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.

 

VII. Miejsce oraz termin składania ofert

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
 • skrzynki podawczej na platformie ePUAP - /0qc3j16toi/SkrytkaESP
 • poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Urzędu Gminy w Michałowie, Michałów 115, 28-411 Michałów.

 

Termin składania ofert:  do dnia 16 marca 2022r. do godziny 1530

 

 1. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.michalow.pl

 

VIII. Kryterium oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium: Cena – 100%

 

IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.michalow.pl

 

X. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela p. Jarosław Szałapski pod numerem telefonu:

Tel.: (41) 35 65 243 kom. 605-84-57-93

 

XI. Załączniki

 • Wzór formularza ofertowego;

 

 

Pliki do pobrania:

Metryka

sporządzono
2023-03-09 przez Aneta Biały
udostępniono
2023-03-09 12:44 przez Panek Marcin
zmodyfikowano
2023-03-09 12:48 przez Panek Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
58
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.