Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Michałowie
Menu góra
Strona startowa Gospodarka nieruchomościami Przetargi - nieruchomości
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej - Przetargi - nieruchomości, menu 122, artykuł 209 - BIP - Urząd Gminy Michałów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Przetargi - nieruchomości

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Wójt Gminy Michałów

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz.
  Nr 1542/83 o pow. 0,0104 ha, obręb Michałów, gm. Michałów.

 

Cena wywoławcza ------------ 3 000,00 zł

Wysokość wadium -------------- 300,00 zł

 

Informacje o nieruchomości:

 1. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, niezagospodarowana, sklasyfikowana w ewidencji geodezyjnej jako
  Br-Ps III, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 1542/83 o pow. 0,0104 ha, obręb Michałów, dla której Sąd Rejonowy w Pińczowie prowadzi Księgę Wieczystą nr KI1P/00035736/3.

 2. Obszar, w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty aktualnie obowiązującym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z zapisem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałów nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym jako „Państwowa Stadnina Koni”.

 3. Uzbrojenie terenu obejmującego nieruchomość: przebiegająca nitka sieci kanalizacyjnej „ks 160 PCV”.

 4. Opisana nieruchomość jest wolna od obciążeń.

 

 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz.
  Nr 1542/92 o pow. 0,0235 ha, obręb Michałów, gm. Michałów.

 

Cena wywoławcza ------------ 6 000,00 zł

Wysokość wadium -------------- 600,00 zł

 

Informacje o nieruchomości:

 1. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, niezagospodarowana, sklasyfikowana w ewidencji geodezyjnej jako
  Br-Ps III, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 1542/92 o pow. 0,0,0235 ha, obręb Michałów, dla której Sąd Rejonowy w Pińczowie prowadzi Księgę Wieczystą nr KI1P/00035736/3.

 2. Obszar, w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty aktualnie obowiązującym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z zapisem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałów nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym jako „Państwowa Stadnina Koni”.

 3. Uzbrojenie terenu obejmującego nieruchomość: nieuzbrojona.

 4. Opisana nieruchomość jest wolna od obciążeń.

 

 1. Informacje dotyczące przeprowadzenia przetargu:

 

 • Dla nieruchomości ozn. Nr 1542/83 - Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 25.08.2023 r. (piątek),
  w budynku Urzędu Gminy w Michałowie (Sala Konferencyjna) o godz. 10.00.

 • Dla nieruchomości ozn. Nr 1542/92 - Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 25.08.2023 r. (piątek),
  w budynku Urzędu Gminy w Michałowie (Sala Konferencyjna) o godz. 12.00.

 

Warunki przystąpienia do przetargu:

  1. Wniesienie w terminie do dnia 22.08.2023 r. wadium w podanej wyżej wysokości.

  2. W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w formie pieniądza
   z oznaczeniem nieruchomości przelewem lub wpłata na konto Urzędu Gminy w Michałowie w Banku Spółdzielczym w Pińczowie f/Michałów Nr 24 8509 0002 2001 0009 3871 0020, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 22.08.2023 r. znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy w Michałowie.

  3. W przypadku przystąpienia do przetargu jednego ze współmałżonków - wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze wspólnego majątku lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego - art. 37
   § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

  4. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

Pozostałe informacje:

 1. Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

 2. Do oferentów cudzoziemców zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 3. Przy zbyciu nieruchomości gruntowych zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego.

 4. Przy zbyciu w/w nieruchomości zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

 5. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

 6. Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 7. Cena nieruchomości, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży (środki finansowe powinny znajdować się na rachunku bankowym urzędu) i nie podlega rozłożeniu na raty.

 8. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 9. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

 10. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży obciążają w całości nabywcę nieruchomości.

 11. Nieruchomości sprzedawane są według ewidencji geodezyjnej bez okazania granic, przez to Gmina Michałów nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic przez geodetę odbywa się na koszt nabywcy.

 12. Wójtowi Gminy Michałów przysługuje prawo odstąpienia od przetargu w uzasadnionych przypadkach.

 13. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu i zbywanej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Michałowie lub pod nr tel. (41) 356- 52 -43 wew. 32 w godz. 7:30 – 15:30.

Niniejsze Ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Michałowie, na tablicy ogłoszeń sołectwa Michałów, opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu
www.michalow.pl i stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzędu oraz w prasie lokalnej.

 

 

 

Wójt Gminy Michałów

Bogusław Kowalczyk

Metryka

sporządzono
2023-07-21 przez Edyta Panek
udostępniono
2023-07-21 14:54 przez Panek Marcin
zmodyfikowano
2023-07-27 14:58 przez Panek Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
89
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.