Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Michałowie
Menu góra
Strona startowa Gospodarka nieruchomościami Przetargi - nieruchomości
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Michałów - Przetargi - nieruchomości, menu 122, artykuł 105 - BIP - Urząd Gminy Michałów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Przetargi - nieruchomości

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Michałów

Wójt Gminy Michałów

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Michałów

 

LOKAL UŻYTKOWY W MIEJSCOWOŚCI GÓRY W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GÓRACH ZLOKALIZOWANYM NA DZ. NR 144, OBRĘB GÓRY

stawka wywoławcza miesięcznego czynszu:          5,00 zł netto za 1m 2

wysokość wadium:                                                  15,00 zł

Informacje o lokalu:

 1. Lokal użytkowy o 27 m 2, znajdujący się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Górach zlokalizowanym na dz. nr 144 obręb Góry, dla których Sąd Rejonowy w Pińczowie prowadzi Księgę Wieczystą nr KI1P/ 00020730/3.
 2. Obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałów nieruchomość leży na terenach zabudowy zagrodowej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 3. Uzbrojenie terenu obejmującego nieruchomość: wodociąg, sieć elektryczna.
 4. Opisana nieruchomość jest wolna od obciążeń.
 5. Czynsz najmu będzie płatny do 25 – go dnia każdego miesiąca.
 6. Czynsz najmu będzie waloryzowany w okresach rocznych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS.
 7. Oprócz czynszu najemca będzie uiszczał wszelkie zobowiązania podatkowe oraz opłaty związane z użytkowaniem lokalu.
 8. Umowa najmu zostanie zawarta na okres 3 lat.

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2023 r.

w budynku Urzędu Gminy w Michałowie (sala konferencyjna) o godz.10:00

Warunki przystąpienia do przetargu:

 1. Wniesienie w terminie do dnia 16.04.2023 r. wadium w wysokości 15 zł.
 2. W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w formie pieniężnej z oznaczeniem nieruchomości przelewem
  lub wpłata na konto Urzędu Gminy w Michałowie w Banku Spółdzielczym w Pińczowie f/Michałów Nr 24 8509 0002 2001 0009 3871 0020, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 16.04.2023 r. znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy w Michałowie.
 3. Złożenie zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 16.04.2023 r.
 4. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis
  z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 5. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Michałowie w dniu 18.04.2023. r.

Pozostałe informacje:

 1. Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 3. Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu.
 4. O terminie zawarcia umowy najmu najemca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako najemca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 5. Ewentualne koszty dotyczące zawarcia umowy najmu w całości obciążają najemcę.
 6. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia
  lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
 7. Wójtowi Gminy przysługuje prawo odstąpienia od przetargu w uzasadnionych przypadkach.
 8. Istnieje możliwość obejrzenia lokalu będącego przedmiotem przetargu po uprzednim uzgodnieniu terminu.
 9. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu i wynajmowanej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Michałowie
  lub pod nr tel. (41) 356- 52 - 43 wew. 32 w godz. 7.30 – 15.30.
 10. Niniejsze Ogłoszenie o Przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Michałowie na okres nie krótszy niż 30 dni od daty wywieszenia Ogłoszenia, opublikowane na stronie internetowej Urzędu michalow.pl, w BIP Urzędu oraz
  w prasie.

 

 

 

  o. Wójta Gminy Michałów

Bogusław Kowalczyk

 

Metryka

sporządzono
2023-03-14 przez Kamila Wąsala
udostępniono
2023-03-14 15:05 przez Panek Marcin
zmodyfikowano
2023-03-14 15:06 przez Panek Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
98
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.