Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Michałowie
Menu góra
Strona startowa Jednostki organizacyjne Jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, bieżące, menu 91 - BIP - Urząd Gminy Michałów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie znajduje sie pod adresem: www.bip-gops.michalow.pl

 

 

Zgodnie z Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Michałowie Nr XI/43/90 utworzono jednostkę budżetową pod nazwą "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie".
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie jest jednostką organizacyjną Gminy Michałów utworzoną w celu realizowania zdań własnych i zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i innych wynikających z ustaw.
Celem działania ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych,  których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb, umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz w miarę możliwości doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

 

ZADANIA WŁASNE GOPS
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:
1. opracowanie i realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych,
2. sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
3. udzielanie schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionych,
4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
7. opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
8. praca socjalna,
9. organizowanie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
10. tworzenie gminnego systemu profilaktyki  i opieki nad dzieckiem i rodziną,
11. dożywianie dzieci,
12. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
13. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca,
14. przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków pielęgnacyjnych,
15. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych specjalnych,

 

ZADANIA ZLECONE GOPS
Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:
1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową,
3. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
Na czele Ośrodka stoi Kierownik, który kieruje jego pracą i reprezentuje go na zewnątrz a zwierzchnikiem służbowym w stosunku do kierownika jest Wójt Gminy Michałów.
Wójt gminy Michałów udziela Kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych należących do właściwości gminy.

 

STANOWISKA PRACY
W Ośrodku zatrudnieni są następujący pracownicy:
- kierownika Ośrodka - mgr Magdalena Ziółkowska,
- pracownik socjalny- mgr Monika Strączek,
- aspirant pracy socjalnej - Agnieszka Socha

 

Informacje niezbędne do uzyskania świadczenia z pomocy społecznej

 

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE
Prawo do świadczeń z pomocy przysługuje:
- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477,00zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej",
- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351,00zł zwanej dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie"
- rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę, zwanej dalej "kryterium dochodowym rodziny" przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej  jednego z powodów:
- ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub cieżkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradnoci w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w przystosowaniu dozycia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu, narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
Przyjmuje się, że 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207zł wyliczając dochód z gospodarstwa rolnego.

 

ZASIŁEK STAŁY
Zasiłek stały przysługuje:
- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Zasiłek stały ustala się w wysokości:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444,00zł. miesięcznie,
- w przpadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30,00zł miesięcznie.

 

ZASIŁEK OKRESOWY
Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwała chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny;
Zasiłek okresowy ustala się:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej- do wysokości różnicy między kryterium dochodwym a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418,00zł. miesięcznie.
- w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a jej dochodem.
W 2005 roku minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej 30% różnicy między kryterium dochodowym a dochodem tej osoby;
- w przypadku rodziny 20% różnicy między kryterium dochodowym a dochodem rodziny.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20,00zł miesięcznie.
W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. A W szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów, napraw w mieszkaniu a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być również przyznany osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany zasiłek celowy specjalny.

 

STYPENDIUM SZKOLNE, ZASIŁEK SZKOLNY

 

Uchwała Nr XXIV/145/2005 Rady Gminy Michałów z dnia 2 marca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Michałów mówi, że:
pomoc materialna o charakterze socjalnym ze środków budżetu gminy może być udzielona jako:
- stypendium szkolne,
- zasiłek szkolny,
Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Wójt Gminy Michałów.
Pomoc materialna przysługuje:
- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów służb społecznych do czasu ukonczenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi nieprawidłowościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół niepublicznych dla młodzieży i dorosłych- do czasu ukonczenia realizacji obowiązku nauki;
- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 

GODZINY PRACY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie urzęduje w dniach: poniedziałek-piątek w godz. 7.30-15.30

e-mail: gops.michalow@op.pl

 

Metryka

sporządzono
2023-01-16 przez Paulina Jaros
udostępniono
2023-01-16 09:38 przez Panek Marcin
zmodyfikowano
2023-01-16 09:39 przez Panek Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
336
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.